Loading...
 
British EnglishRomână

Admitere 2013 - Info studenţi străini

Admitere 2013  »  Admitere 2013 - ghiduri, metodologie, calendar, criterii  »  Admitere 2013 - Info studenţi străini

For details concerning the 2013 admission please click HERE.

LICENȚĂ

La concursul de admitere în învăţământul superior se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români.

Departamentul de Relaţii Internaţionale are rolul de a centraliza dosarele de candidatură ale cetăţenilor UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate. Acestea vor cuprinde următoarele documente:

 • Cerere pentru recunoaşterea în vederea acceptării la studii;
 • Diploma de absolvire a liceului şi foaia matricolă;
 • Diploma de studii superioare şi suplimentul la diplomă - dacă este cazul;
 • Documentul personal de identificare, în copie: paşaport - copie după paginile 1,2,3,4 – sau alt act de identitate.
 • Dovada plăţii taxei de procesare dosar 150 euro în contul Universităţii din Oradea (taxă aprobată de Senatul Universităţii prin HS nr. 18 /29.10.2012).

Toate documentele menţionate mai sus vor fi trimise în copii legalizate. Pentru ducumentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original. Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga. Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Învăţământului, Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi Ambasada/Oficiul consular al României din ţara respectivă.

Răspunsurile privind echivalarea studiilor se vor comunica, în scris, universităţii, de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D), iar adeverinţele de echivalare vor fi eliberate unui delegat al universităţii. Dosarele pentru echivalare vor fi trimise de universitate.

Actele necesare  pentru înscriere la examenul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene:

 • Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
 • Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Foaie matricolă liceu în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română);
 • Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de căsătorie în original şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
 • Certificat medical;
 • Patru poze tip paşaport;
 • Copie paşaport sau C.I.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

MASTER

Candidaţii de origine etnică română, absolvenţi de studii de licenţă din România sau un alt stat  membru al Uniunii Europene, al statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi  Confederaţiei Elveţiene, se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenţionate de la buget alocate Universităţii din Oradea, special destinate, conform Metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România, începând cu anul şcolar/universitar 2013-2014.

În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o  cerere tipizată la secretarul şef al universităţii pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii).

Dosarul candidatului va cuprinde:

 1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original şi copie legalizată sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor promoţia 2013), în original şi copie legalizată;
 2. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original şi copie legalizată;
 3. Diploma de bacalaureat în original şi copie legalizată;
 4. Certificatul de naştere în 2 copii legalizate;
 5. Certificat de căsătorie în 2 copii legalizate, dacă este cazul;
 6. Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, în original şi traducere legalizată, dacă este cazul;
 7. 2  fotografii tip buletin sau 4  fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 8. Carte de identitate şi paşaport (original pentru conformitate) şi copie legalizată;
 9. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei de admitere, pe locurile cu taxă alocate facultăţii.

După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci). Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina web.

În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).

La finalizarea admiterii, Comisiile de admitere pe facultate vor trimite Comisiei centrale de admitere dosarele cuprinzând copiile legalizate ale actelor candidaţilor admişi şi confirmaţi pentru a fi trimise la Ministerul Educaţiei Naţionale  în vederea obţinerii avizului de înmatriculare la Universitatea din Oradea.

Actele necesare  pentru înscriere la examenul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene:

 • Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
 • Diploma de bacalaureat, în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Diploma de licenţă în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Suplimentul la diplomă în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română);
 • Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de căsătorie în original şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
 • Certificat medical;
 • Patru poze tip paşaport;
 • Copie paşaport sau C.I.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.Admitere