Loading...
 
British EnglishRomână

Serviciul Achiziții și Aprovizionare

Image

Șef Birou: ing. Sorin Rotoiu

E-mail: srotoiu at uoradea.ro

Telefon: 0259/408480

 

Link Referat de necesitate

Obiective: Achiziționarea de produse servicii și lucrări se va face în mod organizat, după un program anual, astfel încât acestea să satisfacă cerințele structurilor din cadrul universității și să aibă cel mai bun raport calitate/preţ, în măsura fondurilor disponibile.

 

Personal:

Bogdan Radu Emil Ioan, administrator patrimoniu – 0259/408763

  • membru în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitații; în urma aprobării referatelor de necesitate întocmește proiectul documentației pentru achiziție, o supune spre aprobare conducerii universității şi asigură buna desfășurare a procedurilor de achiziții;

Bronz Alina Ramona, administrator patrimoniu – 0259/408107

  • asigură centralizarea referatelor de necesitate aprobate de conducerea universității care au anexate propunerile de angajare aprobate și transmite către şeful biroului; asigură centralizarea contractelor și a comenzilor aprobate, a facturilor fiscale și verifică existența vizei „se certifică realitatea, regularitatea și legalitatea documentelor” pentru facturile de furnizare si de prestări servicii; asigură centralizarea dosarelor de achiziții propuse spre arhivare din cadrul Biroului Licitații și întocmește procesul verbal de predare a dosarelor spre arhivă asigurând continuitatea numerotării dosarelor;

Cacuci Ramona, administrator patrimoniu – 0259/408437

  • membru în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitații; în urma aprobării referatelor de necesitate întocmește proiectul documentației pentru achiziție, o supune spre aprobare conducerii universității şi asigură buna desfășurare a procedurilor de achiziții;

Katona Sorana, administrator patrimoniu – 0259/408669

  • întocmește ordonanțările la plată şi le transmite cu toate semnăturile către Direcția Economică împreună cu facturile fiscale în vederea plății acestora respectând legislația în vigoare și procedurile interne ale universității;

Pontoş Cezar, administrator patrimoniu – 0259/408763

  • membru în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitații; în urma aprobării referatelor de necesitate întocmește proiectul documentației pentru achiziție, o supune spre aprobare conducerii universității şi asigură buna desfășurare a procedurilor de achiziții;

Pop Ileana, administrator patrimoniu – 0259/408771

  • poartă discuții cu compartimentele care solicită achiziția în vederea clarificărilor necesare la documentația primită: caracteristicile tehnice ale produselor/serviciilor solicitate, criteriile de calificare ale ofertanților, criteriul de atribuire aplicat în vederea stabilirii ofertei câștigătoare, modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare etc. Documentația de atribuire va fi semnată de către reprezentantul compartimentului care solicită achiziția în cazul în care documentația prevede criterii de calificare a ofertanților deosebite sau algoritm de calcul al punctajului ofertelor (în cazul în care criteriul de atribuire aplicat este criteriul tehnico - economic), sau caracteristici tehnice care nu sunt menționate în referatul de necesitate;

Viktor Ferenc, administrator patrimoniu – 0259/408751

  • membru în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitații; în urma aprobării referatelor de necesitate întocmește proiectul documentației pentru achiziție, o supune spre aprobare conducerii universității şi asigură buna desfășurare a procedurilor de achiziții.