Loading...
 
British EnglishRomână

Studenti

Situaţia şcolară

Info studenţi

Centre de consiliere

Asociaţii studenţeşti

Tabere studenţeşti

Alumni

Voluntariat - Studenți Medicină

 

La Universitatea din Oradea studenţii sunt reprezentaţi de către: şefii de an, membrii studenţi ai Consiliilor Facultăţilor, membrii studenţi ai Consiliilor Departamentelor, membrii studenţi ai Consiliului de Administraţie, membrii studenţi din Senatul Universităţii, Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul general al studenţilor din Senat, şefii de palier şi de cămine, organizaţiile studenţeşti legal constituite.

Reprezentarea studenţilor se întemeiază pe următoarele drepturi fundamentale:

a) de a fi reprezentaţi în toate forurile decizionale ale Universităţii din Oradea în care există un interes de reprezentare şi de protejare a drepturilor studenţilor de ordin academic, cultural, economic şi social;

b) de a solicita şi a obţine informaţii de la toate structurile din Universitatea din Oradea, în problemele privind interesele studenţilor;

c) de a se implica în activitatea de învăţământ şi de a face propuneri de discipline opţionale şi facultative;

d) de a participa la organizarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, la proiecte de cercetare finanţate şi să urmărească publicarea rezultatelor lucrărilor de cercetare;

e) de a participa la stabilirea reglementărilor privind acordarea burselor ( de merit, de performanţă, sociale), a biletelor de tabără, a reducerilor pentru transportul în comun acordate de stat şi a altor forme de susţinere financiară a studenţilor;

f) de a participa la managementul căminelor studenţeşti

g) de a reprezenta comunitatea academică a studenţilor din Universitatea din Oradea pe plan naţional şi internaţional.

Calitatea de reprezentant poate fi dobândită pe baza de alegeri organizate conform regulamentelor interne de toţi studenţii din Universitatea din Oradea fără deosebire de etnie, religie, sex, opinie sau apartenenţă politică, indiferent de regimul de şcolarizare, cu sau fără taxă.

Reprezentanţii studenţilor, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi sancţionaţi pe linie profesională sau administrativă, pentru opiniile exprimate in activitatea de reprezentare a intereselor studenteşti. Dacă acest lucru se întâmplă şi poate fi demonstrat se vor sesiza în scris comisiile de specialitate care vor avea obligativitatea de a cerceta aceste fapte şi de a le sancţiona conform regulamentelor şi legislaţiei în vigoare.

Reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii se aleg în conformitate cu prevederile Metodologiei de desfăşurare şi organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea.

Studenţii membri în Senatul Universității din Oradea au următoarele drepturi:

a) Să voteze în Senatul Universităţii în condiţiile legii; Pentru probleme urgente, cu aprobarea Preşedintelui studenţilor, se poate apela la votul electronic. Membrii Consiliului studenţilor Senatori care sunt impotrivă sau se abţin vor trimite, până la termenul fixat, un e-mail cu opţiunea dânşilor, la adresa stabilită de Preşedintelui studenţilor. În cazul membrilor studenţi ai senatului care nu trimit email se considera vot "pentru" adoptarea propunerii supuse votului membrilor studenţi ai Senatului universitar.

b) Să facă parte din comisiile de specialitate ale Senatului

c) Să propuna proiecte de hotarâri pentru Senat

d) Să aleagă şi să fie aleşi în functiile de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar General ai studenţilor din Senat şi în Consiliul Naţional al Studenţilor.

e) Să aibă majoritate de membri în comisiile privind bursele, caminele, reducerile pe transportul în comun acordate de stat şi taberele studenţeşti.

a) Studenţii senatori au următoarele obligaţii:

a) Să participle la sedintele Senatului

b) Să informeze Studenţii pe care îi reprezintă despre deciziile Senatului

c) Să actioneze pe lânga Senatul Universităţii pentru promovarea intereselor studenteşti.

d) Să participe la sedinţele Consiliului Studenţilor din Senat care are loc înainte de fiecare sedinţă a Senatului.

e) Prezentarea unui raport de activitate anual în faţa colegilor pe care-i reprezintă.

Reprezentantul studenţilor în Consiliul Naţional al Studenţilor de pe lânga Ministerul Educatiei şi Cercetarii se alege anual, dintre Studenţii senatori.

Consiliul studenţilor din Senat reprezintă forul suprem de reprezentare al studenţilor din Universitatea din Oradea.

a) Fac parte din Consiliul studenţilor din Senat toti Studenţii senatori;

b) Consiliul studenţilor din Senat este prezidat de căre Preşedintele studenţilor din Senat;

c) Consiliul studenţilor din Senat se întruneşte înaintea fiecărei sedinţe de Senat sau poate fi convocat în regim de urgenţă de către preşedintele studenţilor din Senat.

Principalele direcţii ale mandatului nostru sunt:

1. PROMOVAREA EDUCAŢIEI CENTRATĂ PE STUDENT, în care studentul este centru universului educaţional, profesorii şi personalul auxiliar trebuind să ajute şi să coordoneze studentul pentru o carieră de succes în viitor!

2. Promovarea unor hotărâri de Senat prin care Orarul şi programul de la secretariat să fie în interesul studentului nu al profesorului şi/sau al secretarelor. STUDENTUL DIN SENAT ESTE VOCEA STUDENŢILOR.

3. Urmărirea respectării drepturilor studenţilor, stabilite de reglementările interne şi naţionale şi informarea continuă şi în timp cât mai scurt a studenţilor asupra acestora.

4. Consolidarea relaţiilor cu Federaţiile Naţionale Studenţeşti şi alte centre universitare naţionale şi internaţionale.

5. Organizarea de evenimete studenţeşti, săptămâni ştiinţifice, cercuri studenţeşti, cluburi tematice şi multe alte activităţi.

6. Consolidarea legăturilor cu autorităţile locale în vederea obţinerii de avantaje şi beneficii, precum:

a. reduceri la spectacole de teatru, filarmonică, competiţii sportive,

b. înfiinţarea Casei de Cultură a Studenţilor din Oradea, înfiinţarea Clubului Studenţesc etc.

7. Întărirea relaţiilor cu mediul socio-economic privat, local şi regional, în vederea facilitării accesului la sponsorizări pentru proiectele sau activitaţile studenteşti propuse şi alte beneficii;

8. Îmbunătăţirea relaţiilor cu mass-media locală şi naţională.

9. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltare personală şi petrecerea timpului liber în campusul universitar.

10. Implementarea unui sistem WI-FI cu acces nelimitat pentru facilitarea accesului la informaţie.