Încărcare....
 
British EnglishRomână

Prezentarea Universității din Oradea

Introducere

Universitatea din Oradea - album de prezentare 

Cea mai valoroasă investiţie pe termen lung este educaţia tinerilor şi niciun bun nu este mai preţios decât cunoştinţele dobândite în perioada studiilor universitare pentru că educația, în general şi educaţia academică, în special, sunt motorul științei și al progresului.

Misiunea Universităţii din Oradea este să ofere educaţie şi cercetare la un standard înalt de calitate într-un context naţional şi internaţional de dezvoltare socială, profesională şi, nu în ultimul rând, intelectuală a individului, iar una dintre misiunile cele mai importante ale UO este îmbogăţirea economică şi culturală a oraşului Oradea. Aceste misiuni se concretizează prin obiective ca: atragerea de studenţi din întreaga lume, poziţionarea universităţii în rândul celor mai bune instituţii de învăţământ din ţară şi din Europa şi transmiterea unei comunităţi cât mai largi semnificaţia şi importanţa educaţiei academice şi a cercetării ştiinţifice în general şi a celei desfăşurate în cadrul acestei universităţi, în particular.

În ultimii 22 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, a schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi a noilor tehnologii. Pentru a realiza aceste misiuni universitatea va asigura suport, atât corpului profesoral pentru a promova în continuare cercetări ştiinţifice inovative, cât şi studenţilor pe care-i va pregăti pentru ca aceştia să poată să-şi asume un rol important la nivel naţional şi internaţional. Pregătirea şi educaţia academică oferită studenţilor se desfăşoară în cadrul a 15 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare. Rezultatele atinse în numărul mare de programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate ERASMUS+, CEEPUS etc., sunt cu adevărat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Prin toate programele sale, Universitatea din Oradea contribuie la dezvoltarea societăţii bazându-se pe principii ca libertatea de exprimare şi gândire, încurajarea unui spirit inovativ, dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a studia în condiţii bune de învăţământ având la îndemână instrumente multimedia moderne puse la dipoziţia lor în majoritatea sălilor de curs din clădirile noi.

Scurt istoric

Tradiţiile învăţământului superior orădean, folosind o metaforă istorică, se pierd în negura vremurilor. În anul 2010 s-au împlinit 230 de ani de la înfiinţarea învăţământului academic orădean şi 47 de ani de învăţământ universitar continuu la Oradea.

În atmosfera iluministă a sfârşitului secolului al XVIII-lea a luat fiinţă la Oradea, în 1780, o "instituţie superioară pentru învăţământul filozofic", transformată în 1788 în Facultate de Drept, cea mai veche facultate, nu numai de pe cuprinsul României actuale, ci dintr-o vastă regiune a răsăritului european.

Începând cu anul 1921 toate cursurile Facultăţii de Drept s-au ţinut în limba română pentru ca în anul 1923, prin ctitorirea a două Academii teologice viaţa universitară orădeană să primească noi dimensiuni.

Academia de Drept din Oradea, alături de cele două Academii teologice, mai avea de făcut un pas, prin integrarea unei Facultăţi de Litere, pentru îndeplinirea unui deziderat mai vechi de alcătuire a unei universităţi a Crişanei la Oradea, numai că în anul 1934, în împrejurări peste care se trece repede cu vederea, nucleul universitar din Oradea se destramă, iar Facultatea de Drept, după un secol şi jumătate de activitate neîntreruptă, este desfiinţată şi transferată la Cluj.

După aproape trei decenii de la întreruperea activităţii Academiei de Drept din Oradea, la 1 octombrie 1963, printr-un Ordin al Ministerului Învăţământului, se înfiinţează la Oradea un Institut Pedagogic de 3 ani, menit să complinească penuria de cadre didactice din învăţământul de cultură generală. Noua instituţie de învăţământ superior orădean îşi începe activitatea cu două facultăţi: filologie şi matematică-fizică, la care din anul următor se adaugă Facultatea de Istorie-Geografie şi cea de Educaţie Fizică. Rând pe rând, noile specializări dobândesc regim universitar până în deceniul trecut, când din 1983, datorită unei politici educaţionale eronate, specializările didactice şi umaniste îşi restrâng activitatea şi, dintr-o instituţie de învăţământ prosperă, nu rămâne decât un institut de subingineri, afiliat Institutului Politehnic din Cluj.

În mai 1990, printr-un decret al guvernului român, s-a înfiinţat Universitatea Tehnică, denumită apoi Universitatea din Oradea, pe temelia puternică a unor prestigioase tradiţii universitare orădene. Acest lucru a însemnat o reparaţie culturală şi ştiinţifică de mult dorită în viaţa societăţii româneşti, ca o încununare la Oradea a victoriei revoluţiei poporului român din decembrie 1989, una dintre cele mai mari realizări româneşti din Crişana după realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Se întruchipa astfel visul multor generaţii de intelectuali bihoreni, exprimat limpede de un istoric al instituţiilor culturale din municipiul Oradea şi judeţul Bihor: "Cât pentru viitor dorinţa tuturor românilor de bine este ca la Oradea să se înfiinţeze o universitate completă, ale cărei lumini să străbată întreagă graniţa de vest a României".

Astăzi, Universitatea din Oradea este o instituţie de învăţământ superior completă, care integrează în sine 15 facultăţi şi oferă 109 specializări pentru învăţământ universitar de licenţă, 80 de programe de studiu de master şi 12 domenii pentru învăţământul universitar de doctorat.

În cadrul Universităţii din Oradea funcţionează Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (D.P.P.D.) care asigură pregătirea pedagogică a studenţilor şi perfecţionarea prin definitivat şi grade didactice a profesorilor într-o gamă largă de specialităţi. Pentru crearea unor structuri de învăţământ mai deschise şi mai flexibile, concepute în funcţie de necesităţile de adaptare la condiţiile pieţei de muncă, în cadrul Universităţii din Oradea continuă dezvoltarea formei de învăţământ la distanţă, în acest sens existând Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţa Redusă (D.I.D.I.F.R.). De asemenea, s-a înfiinţat la nivelul universităţii Departamentul de Educaţie Permanentă (D.E.P.) al cărui obiectiv fundamental este dezvoltarea competenţelor şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite într-o formă de instruire iniţială (licenţă, masterat, doctorat). Activităţile de instruire din sfera formării profesionale continue cuprind: conversie/reconversie profesională; cursuri de formare profesională; cursuri postuniversitare de specializare; cursuri postuniversitare de perfecţionare; workshop-uri.

În facultăţi, activitatea instructiv-educativă este însoţită şi aureolată de cercetarea ştiinţifică. Alături de performanţele profesionale şi comportamentul moral, cercetarea ştiinţifică devine criteriul prioritar de evaluare academică a personalului din învăţământul superior. În cadrul Universității din Oradea, luând ca dată de referință sfârșitul anului 2015, există un număr de 28 de centre de cercetare, dintre care 2 centre de cercetare instituționale: „Centrul Național de Cercetări Geotermale” și “Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă” precum și 26 centre de cercetare atestate instituțional, în cadrul facultăților, din care un centru se află sub egida Academiei Române.

 

Activitatea didactică şi de cercetare din cadrul Universităţii din Oradea se desfăşoară într-un cadru universitar corespunzător programelor de studii şi numărului de studenţi. Aflat într-o continuă extindere şi modernizare, patrimoniul asigură standarde înalte pentru desfăşurarea procesului de învăţământ de calitate, în concordanţă cu cerinţele ARACIS.

 

Baza materială a universităţii destinată procesului instructiv-educativ şi de cercetare, se constituie din:

  1. Spaţii de învăţământ în clădiri: Aula Magna cu 300 locuri, două Aule cu câte 200 locuri, 100 Amfiteatre şi săli de curs,  71 Săli de seminarii, 343 de Laboratoare  şi o hală microproducţie.
  2. Biblioteca Universităţii din Oradea – sediu central, dispune de  facilităţi moderne, având o suprafaţă totală de 7800 mp distribuite pe cele 5 niveluri ale clădirii, din care 5 săli de lectură, 6 depozite de carte. Fondul de publicaţii al bibliotecii cuprinde peste 305.000 de cărţi, reviste, STAS-uri, brevete, afişe, CD-uri, DVD-uri care se pot regăsi în catalogul tradiţional (alfabetic şi sistematic) şi în catalogul informatizat OPAC. Colecţiile bibliotecii au crescut an de an prin achiziţii, schimb intern şi internaţional de publicaţii, dar şi prin importante donaţii.
  3. Baza sportivă are o dublă destinaţie, constituind locul de desfăşurare al activităţilor didactice pentru studenţii Facultăţii de Geografie Turism şi Sport – Departamentul Educaţie Fizică şi Sport şi pentru studenţii de la alte facultăţi şi ale altor activităţi de agrement, de practicare a sportului pentru studenţii şi angajaţii din cadrul universităţii. Tot aici îşi desfăşoară antrenamentele sportivii din secţiile de performanţă ale Clubului Sportiv Universitar şi al Asociaţiei Sportive FC Universitatea. Baza sportivă este compusă din 7 săli de sport: sală de jocuri, sală de atletism, sală gimnastică, sală aerobic, sală fitness, sală de educaţie fizică, poligon tir sportiv. Baza sportivă are o suprafaţă totală de 4.502 mp şi  12 terenuri de sport: 1 teren de fotbal cu iarbă, pista atletism, 1 teren de volei, 3 terenuri de tenis, 2 terenuri de beach-volley, 1 teren de baschet, 1 teren de handbal, 2 terenuri de beton, având o suprafaţă totală de 16.288,00 mp.
  4. Terenuri agricole destinate activităţii didactice şi de cercetare, având o suprafaţă totală de 14444,67 ha:  Fond cinegetic Pietroasa, Parc dendrologic Gurahonţ, Teren agricol Carei, Staţiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicolă.
  5. Acces la 6 Clinici Universitare în care-şi desfăşoară activitatea studenţii Facultăţii de Medicină şi Farmacie Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Spital Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Oradea, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea (fostul Spital Militar), Spitalul Pelican Oradea Bihor.
  6. Baza didactică şi de cercetare “Gaudeamus” Stâna de Vale, spaţiu de învăţământ care asigură cadrul necesar desfăşurării unor activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare pentru studenţi şi elevi, precum şi pentru activităţi sportive, de  agrement şi odihnă. Dispune de o capacitate de cazare de 58 locuri distribuite în 17 camere cu 3, 4 şi 5 locuri, sală de mese cu o capacitate de 72 de locuri şi o sală pentru activităţi didactice.

Campusul universitar (Campus I, II, III), cu o suprafaţă totală de 181.582 mp, este printre cele mai adecvate din România, în conformitate cu practicile europene. Acest aspect este dat şi de îmbinarea reuşită dintre arhitectura clădirilor şi micul parc dendrologic cu specii de “Rododendron skocsky”, “Fortitia suspensa”, Catalpa sp.”, “Betula Verucosa”, “Cerasus Avium”, “Sophora Japonica”, “Salix Babylonica” etc. unele dintre ele constituind adevărate rarităţi. Studenţii universităţii beneficiază de funcţionalităţi grupate: cantină, spaţii de cazare, bibliotecă, cabinet medical, cabinet stomatologic, bază sportivă și totodată de spaţiu de agrement în aer liber care oferă un ambient plăcut. În viitor se doreşte amenajarea cu mobilier adecvat a parcului din campusul universitar cu puncte de studiu în aer liber.Contact

Universitatea din Oradea
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel1:   +40 259-432830
Tel2:   +40 259-408113
Fax:   +40 259-432789
rectorat@uoradea.ro