Loading...
 
British EnglishRomână

Admitere 2014 - Licenţă - info cetăţeni R.Moldova, diaspora

Admitere 2014  »  Admitere 2014 - Licenţă  »  Admitere 2014 - Licenţă - info cetăţeni R.Moldova, diaspora

METODOLOGIA de Şcolarizare Românilor de Pretutindeni 2014-2015

 

Locurile bugetate alocate Universităţii din Oradea pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat in Romania au fost ocupate în sesiunea iulie 2014.

 

Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din Republica  Moldova,  absolvenţi de licee din România

 

Candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în Republica Moldova, absolvenţi de licee din România, se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenţionate de la buget alocate Universităţii din Oradea, special destinate, conform metodologiei elaborate de minister.

În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o  cerere tipizată la Departamentul de Relaţii Internaţionale pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Departamentul de Relaţii Internaţionale).

Dosarul candidatului va cuprinde:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original şi copie legalizată sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2014, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată;

b)  Foaia matricolă din liceu, în original şi copie legalizată;

c)  Certificatul de naştere în 2 copii legalizate;

d)  Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în 2 copii legalizate;

e) Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, în original şi traducere legalizată, dacă este cazul;

f)  2  fotografii tip buletin sau 4  fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;

g)  Carte de identitate şi paşaport (original pentru conformitate) şi 2 copii legalizate;

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de admitere, pe locurile cu taxă alocate facultăţii. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul primeşte statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci). Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina de web.

În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).

La finalizarea admiterii, Comisiile de admitere pe facultate vor trimite Comisiei centrale de admitere dosarele cuprinzând copiile legalizate ale actelor candidaţilor admişi şi confirmaţi pentru a fi trimise la Ministerul Educaţiei Naţionale  în vederea obţinerii avizului de înmatriculare la  Universitatea din Oradea.Admitere