Loading...
 
British EnglishRomână

Prezentare Universitatea Oradea

Introducere

Universitatea din Oradea - album de prezentare 

ImageMisiunea Universităţii din Oradea este să ofere educaţie şi cercetare la un standard înalt de calitate într-un context naţional şi internaţional de dezvoltare socială, profesională şi, nu în ultimul rând, intelectuală a individului, și totodată de a contribui la dezvoltarea socială, economică şi culturală a oraşului Oradea. Aceste misiuni se concretizează prin obiective ca: atragerea de studenţi din întreaga lume, poziţionarea universităţii în rândul celor mai bune instituţii de învăţământ din ţară şi din Europa şi transmiterea unei comunităţi cât mai largi semnificaţia şi importanţa educaţiei academice şi a cercetării ştiinţifice în general şi a celei desfăşurate în cadrul acestei universităţi, în particular. Universitatea din Oradea a încheiat relaţii internaţionale cu 352 de instituţii din 39 de ţări.

Pregătirea şi educaţia academică oferită studenţilor se desfăşoară în cadrul a 15 facultăţi, unde, printr-o gamă variată de programe de studii de licență, master, doctorat şi cursuri postuniversitare se oferă un pachet complet de instruire în învățământul superior. În facultăţi, activitatea instructiv-educativă este însoţită şi îmbogățită de cercetarea ştiinţifică. Alături de performanţele profesionale şi comportamentul moral, cercetarea ştiinţifică devine criteriul prioritar de evaluare academică a personalului din învăţământul superior.

Scurt istoric

ImageÎn 1780, a luat fiinţă la Oradea, o "instituţie superioară pentru învăţământul filozofic", transformată în 1788 în Facultate de Drept, cea mai veche facultate, nu numai de pe cuprinsul României actuale, ci dintr-o vastă regiune a răsăritului european.

Începând cu anul 1921 toate cursurile Facultăţii de Drept s-au ţinut în limba română pentru ca în anul 1923, prin ctitorirea a două Academii teologice viaţa universitară orădeană să primească noi dimensiuni.

Academia de Drept din Oradea, alături de cele două Academii teologice, mai avea de făcut un pas, prin integrarea unei Facultăţi de Litere, pentru îndeplinirea unui deziderat mai vechi de alcătuire a unei universităţi a Crişanei la Oradea, numai că în anul 1934, în împrejurări peste care se trece repede cu vederea, nucleul universitar din Oradea se destramă, iar Facultatea de Drept, după un secol şi jumătate de activitate neîntreruptă, este desfiinţată şi transferată la Cluj.

După aproape trei decenii de la întreruperea activităţii Academiei de Drept din Oradea, la 1 octombrie 1963, printr-un Ordin al Ministerului Învăţământului, se înfiinţează la Oradea un Institut Pedagogic de 3 ani, menit să complinească penuria de cadre didactice din învăţământul de cultură generală. Noua instituţie de învăţământ superior orădean îşi începe activitatea cu două facultăţi: filologie şi matematică-fizică, la care din anul următor se adaugă Facultatea de Istorie-Geografie şi cea de Educaţie Fizică.

În mai 1990, printr-un decret al guvernului român, s-a înfiinţat Universitatea Tehnică, denumită apoi Universitatea din Oradea, pe temelia puternică a unor prestigioase tradiţii universitare orădene.

ImageÎn prezent Universitatea din Oradea este o instituţie de învăţământ superior de stat (publică) acreditată, având calificativul acordat de către ARACIS: GRAD DE INCREDERE RIDICAT (https://www.uoradea.ro/display2965).

În cadrul Universităţii din Oradea funcţionează Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (D.P.P.D.) care asigură pregătirea pedagogică a studenţilor şi perfecţionarea prin definitivat şi grade didactice a profesorilor într-o gamă largă de specialităţi. Totodată se pune accentul pe continua dezvoltare a formei de învăţământ la distanţă, în acest sens existând Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţa Redusă (D.I.D.I.F.R.). De asemenea, s-a înfiinţat la nivelul universităţii Departamentul de Educaţie Permanentă (D.E.P.) al cărui obiectiv fundamental este dezvoltarea competenţelor şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite într-o formă de instruire iniţială (licenţă, masterat, doctorat). Activităţile de instruire din sfera formării profesionale continue cuprind: conversie/reconversie profesională; cursuri de formare profesională; cursuri postuniversitare de specializare; cursuri postuniversitare de perfecţionare; workshop-uri.

ImageActivitatea didactică şi de cercetare din cadrul Universităţii din Oradea se desfăşoară într-un cadru universitar corespunzător programelor de studii şi numărului de studenţi. Aflat într-o continuă extindere şi modernizare, patrimoniul asigură standarde înalte pentru desfăşurarea procesului de învăţământ de calitate, în concordanţă cu cerinţele ARACIS. Universitatea din Oradea dispune de 15 facultăţi având 49 departamente şi 27 centre de cercetare atestate institutional. Numărul de programe de studii: 112 licenţă (7 - ID, 1 - FR), 83 masterat, 12 doctorat. Este important de amintit despre existenţa unei edituri proprii, Editura Universităţii din Oradea şi a 2 tipografii proprii.

Baza materială a universităţii destinată procesului instructiv-educativ şi de cercetare, se constituie din:

  1. Spaţii de învăţământ în clădiri: Aula Magna cu 300 locuri, două Aule cu câte 200 locuri, 100 Amfiteatre şi săli de curs,  71 Săli de seminarii, 343 de Laboratoare  şi o hală microproducţie.
  2. Biblioteca Universităţii din Oradea - sediu central, dispune de  facilităţi moderne, având o suprafaţă totală de 7800 mp distribuite pe cele 5 niveluri ale clădirii, din care 5 săli de lectură, 6 depozite de carte. Fondul de publicaţii al bibliotecii cuprinde peste 305.000 de cărţi, reviste, STAS-uri, brevete, afişe, CD-uri, DVD-uri care se pot regăsi în catalogul tradiţional (alfabetic şi sistematic) şi în catalogul informatizat OPAC. Colecţiile bibliotecii au crescut an de an prin achiziţii, schimb intern şi internaţional de publicaţii, dar şi prin importante donaţii. Biblioteca are un fond de peste 326.000 volume (cărţi, periodice, brevete, STAS - uri, CD-uri, DVD-uri etc.) şi acces on-line la baze de date specializate:  Acces on-line la ScienceDirect Journals; Springerlink Journals; Scopus; Thomson Web of Science; Journal Citation Reports; Derwent Innovations Index.
  3. Baza sportivă are o dublă destinaţie, constituind locul de desfăşurare al activităţilor didactice pentru studenţii Facultăţii de Geografie Turism şi Sport – Departamentul Educaţie Fizică şi Sport şi pentru studenţii de la alte facultăţi şi ale altor activităţi de agrement, de practicare a sportului pentru studenţii şi angajaţii din cadrul universităţii. Tot aici îşi desfăşoară antrenamentele sportivii din secţiile de performanţă ale Clubului Sportiv Universitar şi al Asociaţiei Sportive FC Universitatea. Baza sportivă este compusă din 7 săli de sport: sală de jocuri, sală de atletism, sală gimnastică, sală aerobic, sală fitness, sală de educaţie fizică, poligon tir sportiv. Baza sportivă are o suprafaţă totală de 4.502 mp şi  12 terenuri de sport: 1 teren de fotbal cu iarbă, pista atletism, 1 teren de volei, 3 terenuri de tenis, 2 terenuri de beach-volley, 1 teren de baschet, 1 teren de handbal, 2 terenuri de beton, având o suprafaţă totală de 16.288,00 mp.
  4. Terenuri agricole destinate activităţii didactice şi de cercetare, având o suprafaţă totală de 14444,67 ha:  Fond cinegetic Pietroasa, Parc dendrologic Gurahonţ, Teren agricol Carei, Staţiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicolă.
  5. Cazare in 4 camine studentesti cu o capacitate de 1392 locuri. Cele patru cămine studenţeşti sunt dotate la nivelul cerinţelor pietei.
  6. În incinta campusului universitar se află și cantina U@Select Student’s Club care reprezintă mai mult decât o cantină studențească, aceasta oferind posibilități de servire a mesei și de petrecere a timpului liber. Amenajarea Cafeteriei și a Clubului studențesc, au fost dezvoltate centrat pe necesitățile studenților pentru a li se oferi o „casă” primitoare.
  7. Acces la 6 Clinici Universitare în care-şi desfăşoară activitatea studenţii Facultăţii de Medicină şi Farmacie Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Spital Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Oradea, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu" Oradea (fostul Spital Militar), Spitalul Pelican Oradea Bihor.
  8. Baza didactică şi de cercetare “Gaudeamus” Stâna de Vale, spaţiu de învăţământ care asigură cadrul necesar desfăşurării unor activităţi didactice, ştiinţifice şi de cercetare pentru studenţi şi elevi, precum şi pentru activităţi sportive, de  agrement şi odihnă. Dispune de o capacitate de cazare de 58 locuri distribuite în 17 camere cu 3, 4 şi 5 locuri, sală de mese cu o capacitate de 72 de locuri şi o sală pentru activităţi didactice.

ImageCampusul universitar (Campus I, II, III), cu o suprafaţă totală de 181.582 mp, este printre cele mai adecvate din România, în conformitate cu practicile europene. Acest aspect este dat şi de îmbinarea reuşită dintre arhitectura clădirilor şi micul parc dendrologic cu foarte multe specii, unele dintre acestea constituind adevărate rarităţi. Studenţii universităţii beneficiază de funcţionalităţi grupate: cantină, spaţii de cazare, bibliotecă, cabinet medical, cabinet stomatologic, bază sportivă și totodată de spaţiu de agrement în aer liber care oferă un ambient plăcut.

Image