Loading...
 
British EnglishRomână

Drepturile si obligatiile studentilor

Ordinul nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului

Codul drepturilor și obligațiilor studentului din 30.03.2012

Drepturile şi obligaţiile studentului sunt stipulate în Ordinul MECTS 3666/30.03.2012 şi adoptate în regulamentul intern Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentilor, HS (Hotărârea de Senat) 10/18.06.2012, Anexa 10 şi HS 16/27.09.2012, Anexa 8.

 

Raport privind implementarea codului universitar al drepturilor și obligațiilor studenților Universității din Oradea

 

Studenţii au următoarele drepturi:

 • să beneficieze de gratuitatea învăţământului, conform legilor şi hotărârilor de guvern în vigoare. Toţi cetăţenii au dreptul la educaţie subvenţionată în totalitate de către stat, în limita locurilor disponibile
 • studentul are dreptul de a fi informat, în primele ore de curs, în legătură cu structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi modalităţile de evaluare şi examinare. Studenţii au dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice şi a cadrelor didactice;
 • să utilizeze spaţiile universităţii (laboratoarele, sălile de cursuri, proiect şi seminare, bibliotecile, sălile de lectură, baza sportivă, etc) şi toate mijloacele puse la dispoziţie de către universitate pentru o cât mai temeinică pregătire profesională, în condiţiile stabilite de Senatul universităţii. Studenţii au dreptul la acces gratuit la toate spaţiile care aparţin universităţii, ce permit desfăşurarea de activităţi sociale, sportive şi culturale după un program prestabilit de conducerea instituţiei. Accesul gratuit peste programul stabilit de universitate se poate facilita organizaţiilor studenţeşti, grupurilor informale de studenţi, care prin activităţile desfăşurate permit crearea unui cadru propice implicării active, dezvoltării pe plan social, cultural şi sportiv al studenţilor din universitate.
 • să participe la activitatea ştiinţifică studenţească, la activitatea formaţiilor artistice din facultate sau universitate, a cenaclurilor literare, cluburilor studenţeşti, caselor de cultură ale studenţilor, la activitatea sportivă universitară de masă şi de performanţă din cadrul universităţii, cluburilor şi asociaţiilor sportive universitare. Studenţii au dreptul de a se asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti cu caracter social, sindical, profesional, cultural sau sportiv;
 • să primească burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu normele legale şi regulamentele stabilite de către universitate şi legislaţia în vigoare; Studenţii Studenţii au dreptul de a beneficia de burse indexate, din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare. Suma bugetară trebuie să acopere un minim de masă şi cazare. În cazul burselor sociale, alocaţia bugetară trebuie sa acopere un minim de masă şi cazare iar acestea pot fi cumulate cu bursele de performanţă;
 • să beneficieze de asistenţa medicală gratuită conferită prin lege;
 • să fie cazat în cămine şi să ia masa la cantina universităţii în condiţiile prevăzute de regulamentele în vigoare. Studenţii au dreptul la subvenţie pentru regia de cămin indexată la rata inflaţiei, ce se va aloca individual, excepţie făcând studenţii care învaţă în localitatea de domiciliu.
 • să aleagă şi să fie ales, ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul facultăţii şi în Senatul universităţii sau în alte structuri ale universităţii.
 • să beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii la alte universităţi din ţară şi străinătate.
 • să beneficieze de consilierea unui cadru didactic stabilit de către Consiliul facultăţii în probleme de educaţie, credite şi pregătire profesională. Studenţii au dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor structuri.
 • să beneficieze de tarife reduse în toate situaţiile prevăzute de legile şi reglementările în vigoare.
 • studenţii au dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programei precum şi dreptul la baza materială: transport, masă, asigurare. Studenţii au dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu aria curriculară şcolară;
 • studenţii au dreptul să primească la începutul primului an de studiu un “Ghid al studentului” cu informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile studentului, la detaliile legate de materii şi facilitati ale universitatii, modalitatea de evaluare, modalitatea de stabilire a taxelor, baza materială a universitaţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate. Orarul va fi afişat cu cel puţin 3 zile înainte de începerea semestrului şi va fi contrasemnat de şeful anului respectiv sau şeful de grupă. Orarele se vor elabora cu participarea şi consultarea studenţilor sau a reprezentanţilor lor;
 • studenţii au dreptul la o evaluare obiectivă a activităţii sale academice, precum şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat. Studenţii au dreptul la contestarea notelor din examen, rezolvarea contestaţiei fiind făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru;
 • studenţii beneficiază de tarif redus cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun.
 • studentul are dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică. Studenţii pot beneficia de o pauză de masă de două ore, în intervalul orar 12-15, în funcţie de orarul fiecărei specializări/an de studiu.
 • examinarea printr-o metodă alternativă, atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical.
 • drepturi de autor şi proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare, dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare.
 • dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii. Planurile de învăţământ vor fi întocmite în urma consultării cu studenţii reprezentanţi aferenţi fiecărei facultăţi (din consiliile facultăţilor şi membri în senatul universitar).
 • reducere de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, şi alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform Art.205, alin.3 din LEN nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
 • studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat, pentru care vor primi un număr de credite, conform Art.203, alin.9, din LEN nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
 • studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile şi studenţii reprezentanţi de la nivelul facultăţilor sau universităţii, beneficiază de locuri în taberele tematice, în limita bugetului acordat în acest scop. În cadrul acestor tabere tematice se pot organiza sesiuni de formare profesională, nonformal, pentru care studenţii pot primi un număr de credite ECVET sau ECTS conform cartei universitare.
 • candidaţii la admitere proveniţi din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10 000 locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate, garantate, în condiţiile legii.
 • dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic şi acces la toate materialele didactice disponibile, în mod gratuit, în biblioteca universitară sau pe site-urile facultăţilor.

 

Studenţii au următoarele obligaţii:

 • Să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile ce le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare, în scopul unei temeinice pregătiri profesionale;
 • Să respecte ordinea, moralitatea şi drepturile celorlalţi, atât pe teritoriul universităţii cât şi în afara acesteia. Studentul este responsabil pentru întregul său comportament;
 • Să respecte prevederile Cartei Universităţii şi regulamentelor interne derivate din aceasta. Studenţii au obligaţia de a sesiza sub protecţia anonimatului identităţii, abuzurile şi neregulile, precum şi dreptul de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, cantine etc. Producerea unor daune va fi sancţionată conform regulamentelor în vigoare;
 • Să respecte autoritatea personalului didactic, de cercetare şi administrativ, cât şi autoritatea structurilor de conducere din facultăţi şi universitate;
 • Să achite în termen taxele stabilite. Cuantumul taxelor şi scutirea/reducerea de la plata acestora se hotărăsc de către Senat;
 • De a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;
 • De a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi subvenţiile primite;
 • De a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
 • De a participa la procesul de evaluare a calităţii învăţământului din România.
 • Propaganda politică precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
 • De a semna Contractul de şcolarizare şi Anexele la acesta, pentru a putea beneficia de drepturile care li se cuvin în procesul de pregătire profesională.