Loading...
 
British EnglishRomână

Reprezentanți studenți

 

Lista studenţilor membri în Senatul Universităţii din Oradea 2024 - 2029 (pe facultăți) 

La Universitatea din Oradea studenţii sunt reprezentaţi în: Consiliul Facultăţilor, Consiliul de Administraţie, Senatul Universităţii, Consiliul Școlilor doctorale și CSUD, Comisia de Calitate, Comisia de Etică, comisii de specialitate la nivelul Universității respectiv al facultăților, şefi de an, şefii de palier şi de cămine, organizaţiile studenţeşti legal constituite.

Reprezentarea studenţilor se întemeiază pe următoarele drepturi fundamentale:

a) de a fi reprezentaţi în toate forurile decizionale ale Universităţii din Oradea în care există un interes de reprezentare şi de protejare a drepturilor studenţilor de ordin academic, cultural, economic şi social;

b) de a solicita şi a obţine informaţii de la toate structurile din Universitatea din Oradea, în problemele privind interesele studenţilor;

c) de a se implica în activitatea de învăţământ şi de a face propuneri de discipline opţionale şi facultative;

d) de a participa la organizarea manifestărilor ştiinţifice studenţeşti, la proiecte de cercetare finanţate şi să urmărească publicarea rezultatelor lucrărilor de cercetare;

e) de a participa la stabilirea tuturor reglementărilor privind procesul educațional și de asigurare a calității învățământului și totodată de a se implica în toate procesele ce privesc evaluarea cadrelor didactice, acordarea burselor, cazarea în căminele studențești, a taberelor, a reducerilor de taxe şi a altor forme de susţinere financiară a studenţilor, etc.;

g) de a reprezenta comunitatea academică a studenţilor din Universitatea din Oradea pe plan naţional şi internaţional.

Reprezentanţii studenţilor, indiferent de nivelul de reprezentare, nu pot fi sancţionaţi pe linie profesională sau administrativă, pentru opiniile exprimate în activitatea de reprezentare a intereselor studenţeşti. Dacă acest lucru se întâmplă şi poate fi demonstrat se vor sesiza în scris comisiile de specialitate care vor avea obligativitatea de a cerceta aceste fapte şi de a le sancționa conform regulamentelor şi legislaţiei în vigoare.

Calitatea de reprezentant poate fi dobândită pe baza de alegeri organizate conform regulamentelor interne, de către toţi studenţii din Universitatea din Oradea, fără deosebire de etnie, religie, sex, opinie sau apartenenţă politică, indiferent de regimul de şcolarizare, cu sau fără taxă.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultății și Senatul Universitar se aleg în conformitate cu prevederile Metodologiei de desfăşurare şi organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea.

Studenţii membri în Senatul Universității din Oradea au următoarele drepturi, obligații și atribuții:

- să aibă acces la orice informații sau documente ale Universității;

- să acţioneze pe lângă Senatul Universităţii pentru promovarea intereselor studenţeşti;

- să participe la ședințele Senatului U.O. și ale comisiilor permanente din care fac parte și să-și exprime neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei în comisii și Senat;

- să participe prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea deciziilor;

- să propună Senatului U.O. luarea în discuție a unor probleme de interes major pentru universitate și pentru studenți;

- să reprezinte universitatea sau Senatul U.O. când sunt mandatați în acest scop de către Senatul universitar;

- să ceară convocarea Senatului U.O. în ședință extraordinară, în condițiile prezentului regulament și în baza legislației;

- să informeze studenții cu privire la subiectele propuse pe ordinea de zi a ședințelor de Senat - anterior ședințelor acestuia;

- studenților senatori le vor fi motivate absențele datorate activităților Senatului și comisiilor din care fac parte.

 

Dacă ai o problemă, o propunere sau o recomandare pentru colegii tăi din Senatul Universităţii din Oradea sau din Consiliile facultăților poți lua legătura cu ei prin e-mail, pe adresa: student@uoradea.ro