Loading...
 
British EnglishRomână

Cercuri - Facultatea de Litere

LISTA CERCURILOR STUDENTESTI

 1. Cercul si Cenaclul literar- Responsabil:  Lect. univ. dr. Marius Mihet
 2. Cercul de folclor- Lect. univ. dr. Florin Cioban
 3. Cercul de gramatica- Lect. univ. dr. Paula Nemtut
 4. Cercul de Socio-lingvistica- Lect. univ. dr. Vaelrica Draica
 5. Cerc studentesc. Seri culturale: Lectura dramatizata

 

Cerc studenţesc

Seri culturale: Lectură dramatizată

Membri

Prof. univ. dr. Magda Danciu – coordonator de proiect

Lector univ. dr. Eva Szekely, Departamentul de Limba şi literatura engleză, organizator al Drama Club-ului

Lector univ. dr. Delia Radu, Departamentul de Limba şi literatura română, Lector univ. dr. Veronica Buciuman, Departamentul de Limba şi literatura germană şi franceză

Asistent univ. drd. Teodora Cernău, Departamentul de Limba şi literatura germană şi franceză,

Studenţi ai Facultăţii de Litere : Betina Fodor, Alexandra Martin

Colaboratori interni

Ionela Burz, Biblioteca Universităţii din Oradea

Asistent univ.drd.Olimpia Urdea, Facultatea de Arte, membru în Consiliul Serviciilor Studenţeşti şi Sociale, Universitatea din Oradea

Raul Indrieş, student, Facultatea de Arte

Paul Opre, student, Facultatea de Medicină

Colaboratori externi

Prof. Laura Ardelean, Colegiul Naţional ‘Mihai Eminescu’, Oradea

Prof. Diana Ilieş, Liceul Economic ‘Partenie Cosma’, Oradea

Prof. Felicia Holhoş, Colegiul Tehnic ‘Andrei Şaguna’, Oradea

Katalin Schizer, Liceul „ F.Schiller”, Oradea

Lucia Ciobanu, Centrul Down ‘Iedera’, Oradea

Patrick Hardin, Asociaţia ‘Fellowship of the Grove’

 

Plan de activităţi

Seri culturale: Lectură dramatizată

Nr. crt.

Activitate

Termen limită

1.

Organizarea grupului dramatic

1-15 oct.2012

2.

Selectarea textului pentru spectacol

15- 30 oct. 2012

3.

Repetiţii ale grupului

Bisăptămânal oct.-noi. 2012

4.

Întâlniri de lucru cu studenţii de la Facultatea de Arte

Oct.-noi.2012

5.

Comunicarea echipei de proiect cu colaboratorii interni şi externi pe cale elctronică

permanent

6.

Realizarea de materiale vizuale pentru promovarea activităţii culbului dramatic

Noiembrie 2012

7.

Prezentarea spectacolului The Ghost of Canterville

6 dec. 2012

8.

Hotararea agendei pentru perioada ianuarie –mai 2013

15-20 dec. 2012

 

Director de departament

Lector univ. dr. Dan NEGRUŢ

 

FIŞA  CERCULUI DE FOLCLOR

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

1.2 Facultatea

DE LITERE

1.3 Departamentul

DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA

1.4 Domeniul de studii

FILOLOGIE

1.5 Ciclul de studii

LICENTA

1.6 Programul de studii/Calificarea

RE, RF, RG, ER, FR, GR

 

2. Date despre CERC

2.1 Denumirea

FOLCLOR

2.2 Titularul activităţilor

FLORIN CIOBAN

 

3. Timpul total estimat

Număr de ore pe săptămână

0,5

 

Total ore pe semestru

7

 

       

 

4. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

§  Cunoaşterea teoriilor, categoriilor şi speciilor specifice folclorului literar românesc

§  Utilizarea cunoştinţelor dobândite pentru explicarea specificului, situaţiilor şi proceselor caracterisitice folclorului literar românesc

§  Aplicarea unor teorii şi metode specifice pentru descrierea obiceiurilor  şi interpretarea creaţiilor populare româneşti

§  Cunoaşterea aprofundată a domeiului mitologiei şi a specificului de cercetare al acestei disciplien in literatura romana

§  Utilizarea integrată a cunoştinţelor de folclor, etnografie şi cultură specifică pentru studiul mitologic a diferitelor titluri reprezentative din literatura romana

§  Cunoaşterea aprofundată a domeiului antropologiei şi a specificului de cercetare al acestei disciplien in Europa

§  Utilizarea integrată a cunoştinţelor de folclori, etnografie şi cultură specifică pentru studiul antropologic a diferitelor culturi şi literaturi din Europa

§  Elaborarea de proiecte complexe de prezentare antropologică a unei regiuni culturale, naţionale, multi-etnice specifice

Competenţe transversale

§  Executarea de studii de caz şi inventariere folclorică a diferitelor categorii specifice sau a unor zone reprezentative

§  Utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare dobândite şi specifice pentru dezvoltarea unor proiecte de dezvoltare personală din domeniul folcloric

§  Executarea unor sarcini complexe legate de analize mitologice din literatura romana si comparative

§  Autocontrolul procesului de dsăvârşire a pregătirii profesionale în domeniul culturii europene

 

5. Obiectivele CERCULUI

5.1 Obiectivul general

-          adaptarea instrumentarului de cercetare al folcloristicii la studiul principalelor categorii de texte, reprezentative pentru literatura populara

-          dezvoltarea unei atitudini  de intelegere si interpretare a fenomenelor folclorice specifice literaturii populare romane

5.2 Obiectivele specifice

-          compararea  si interpretarea textelor reprezentative din literatura populara romana

-          dobândirea de cunoştinţe necesare predării unor noţiuni de folclor în şcoală

-          cunoaşterea izvoarelor culturii populare româneşti, temelie a literaturii scrise.

 

6. Conţinuturi

Tema de cerc

Perioada

Observaţii

 1. Sintalitatea folclorului

Octombrie 2012

 

 1. Patrimoniul imaterial

Noiembrie 2012

 

 1. Colinda românească

Decembrie 2012

 

 1. Lada de zestre

Februarie 2013

 

 1. Nunta in Bihor

Martie 2013

 

 1. Folclorul copiilor

Aprilie 2013

 

 1. Contemporaneitatea folclorului

Mai 2013

 

 1. Culegerea de folclor

Iunie 2013

 

 

7. Coroborarea conţinuturilor cercului cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 • Asigurarea unor competenţe minime pentru organizarea unor studii monografice specifice în diferite regiuni tradiţionale
 • Operarea cu tehnici de culegere, stocare şi interpretare moderne ale folclorului pentru contribuţii punctuale la baze de date, proiecte de cercetare, etc.

 

 

 

CERCUL DE GRAMATICĂ

Obiective:

- îmbogăţirea cunoştinţelor de limba română dobândite de-a lungul cursurilor magistrale de LRC şi a seminarelor aferente (domenii vizate: morfologie, sintaxă, gramatică normativă);

- familiarizarea studenţilor cu marile nume din lingvistica românească şi străină;

- familiarizarea cu principalele reviste de specialitate (vizită la secţia de Periodice a Bibliotecii Universităţii din Oradea): LR, LLR, LL, RRL, CL, SCL, CLL, DR, SG, StUBB, AUO, AUB, AUI, AUC, AUT, Lucrări ştiinţifice Oradea, Buletine ştiinţifice ale facultăţilor de profil etc.

- întocmirea unei bibliografii în domeniul limbii române (tipuri de surse, modalităţi de inventariere etc.);

- discutarea unor tendinţe ale limbii române actuale, cu exemplificări din mass-media (emisiuni radio şi TV, presă scrisă), literatură etc.;

- discuţii pe marginea unor emisiuni de cultură având teme lingvistice/ rubrici de limbă română în diverse cotidiane (România literară, Dilema veche ş.a.)

Metode utilizate:

- prelegerea, problematizarea, conversaţia, explicaţia gramaticală, demonstraţia didactică, lucrul cu diverse fişe (recenzări, extrase din emisiuni, articole de ziar), prezentări în PPT, vizita la bibliotecă

Abilităţi dobândite de student:

- capacitatea adecvată de comunicare, dezvoltare lingvistică şi cercetare în limba română;

- cunoaşterea conţinutului şi a problematicii clasice, moderne şi contemporane a limbii române;

- asimilarea conţinutului ştiinţific propriu disciplinelor lingvistice, metodelor şi tehnicilor de informare; realizarea corelaţiilor interdisciplinare ale conţinuturilor

TEMATICA CERCULUI DE GRAMATICĂ

Nr. crt.

Tematica

Perioada de desfăşurare

Locul de desfăşurare

1.

Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române contemporane. Discuţii pe marginea unor lucrări fundamentale: Dicţionar de ştiinţe ale limbii, 1997/2005, Gramatica limbii române, Editura Academiei, ediţiile 1966, 2005, 2008; Morfosintaxa limbii române, 2010; Gramatica de bază a limbii române, 2011. Prezentare în PPT a fiecărei ediţii; comentarii legate de abordarea faptelor de limbă (metode, teorii, contribuţii, argumente pro şi contra)

octombrie 2012

Facultatea de Litere, Pav. C parter

2.

Mari lingvişti români. Prezentarea unor nume sonore din lingvistica românească pe direcţii de cercetare. Prezentare utilizând fişe de lucru, extrase, fotografii, înregistrări radio sau TV etc.

Invitaţi: prof. univ. dr. Maria Vulişici Alexandrescu, titulara cursului şi a seminarului de Limba română contemporană vreme de peste 40 de ani la Institutul Pedagogic de 3 ani şi apoi la Facultatea de Litere din Universitatea orădeană

noiembrie 2012

Facultatea de Litere, Pav. C parter

3.

Periodicele – o sursă esenţială în cercetarea lingvistică. Introducere în bibliografia românească de lingvistică (BRL). Prezentarea revistelor de specialitate. Vizită la Biblioteca Universităţii, secţia Periodice

Mărturii ale unor foşti absolvenţi ai Facultăţii de Litere orădene, actualmente masteranzi, doctoranzi sau doctori în domeniul Limbii române contemporane

decembrie 2012

Facultatea de Litere, Pav. C parter

4.

Eşti cool şi dacă vorbeşti corect. Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi. Norma, uzul şi abuzul (I). Tendinţe în ortografia şi morfosintaxa limbii române. Discutarea unor abateri şi greşeli de exprimare în vorbire şi scriere pe baza unor corpusuri şi a unor lucrări lexicografice

ianuarie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

5.

Eşti cool şi dacă vorbeşti corect. Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi. Norma, uzul şi abuzul (II). „Anglicizarea” şi „manelizarea” limbii române; vorbire literară versus vorbire dialectală; limba română şi Internetul. Este limba română în pericol?

februarie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

6.

Ocurenţa anglicismelor în limba română şi adaptarea lor fonetică, ortografică şi morfologică. Contactul dintre limbi. Stadiul actual (discuţii, comentarii)

martie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

7.

Emisiuni culturale pe teme de limbă română/ lingvistică: Doar o vorbă să-ţi mai spun (George Pruteanu), Corect/ Parol (Ruxandra Gheorghe). Rubrici de limba română în diverse reviste: Rodica Zafiu, Păcatele limbii în România literară. Alte cazuri: Maria Vulişici Alexandrescu, Cum vorbim, cum scriem în Crişana, dar şi în revista Unu

aprilie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

8.

Familiarizarea studenţilor cu sesiunile de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Litere şi de la alte facultăţi de profil din ţară. Discuţii pe marginea întocmirii unei lucrări în domeniul limbii române

mai 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

9.

Discuţie pe marginea manualelor şcolare alternative – Cuprinsul Programei de Limba română, secţiunea Limbă şi comunicare

iunie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

 

NOTĂ: Ordinea temelor pentru Cercul de gramatică poate fi schimbată în funcţie de preferinţele şi preocupările studenţilor. Aceştia pot veni oricând cu propriile lor propuneri.

                                                           

Responsabil de cerc:                                                               Director de departament:

Lect. univ. dr. Alina-Paula Nemţuţ                                             Conf. univ. dr. Crenguţa Gânscă

 

                                                  Tematica Cercului de Sociolingvistică

            Are ca obiectiv  studiul limbii  ca parte integrantă a culturii şi vieţii sociale.

         

Întâlnirile au loc lunar, având următoarea tematică:

 

1)                  Formarea poporului român şi a limbii române   -  octombrie

2)                  Interpretarea câtorva proverbe româneşti – noiembrie

3)                  Sărbătorirea Zilei Naţionale a României – decembrie

4)                  Personaje fantastice prezente în Basmele româneşti -  ianuarie

5)                  Dracula între legendă şi adevăr - februarie

6)                  Sărbătorile primăverii - martie

7)                  Rolul naturii în creaţia românească – aprilie

8)                  Seară românească (cântece şi dansuri româneşti) -mai

9)                  Excursie la Sarmizegetusa – iunie

Membrii Cercului – Studenţi de la Facultatea de Litere şi Facultatea de Medicină şi Farmacie

Preşedintele Cercului – student Adina Ciriblan

Conducătorul Cercului – Lector univ. dr. Valerica Draica

 

CERCUL LITERAR

CENACLUL LITERAR

TEMATICA CERCULUI  LITERAR ŞI A CENACLULUI LITERAR

 

Nr. crt.

Tematica

Perioada de desfăşurare

Locul de desfăşurare

1.

1.MO YAN - premiul Nobel 2012. În dezbatere romanul Sorgul roșu

2.Creații în lectura autorilor.

octombrie 2012

Facultatea de Litere, Pav. C parter

2.

1.Romanul italian: ANTONIO TABUCCHI – Se face tot mai târziu

2. Creații în lectura autorilor.

noiembrie 2012

Facultatea de Litere, Pav. C parter

3.

1. Romanul austriac: ELFRIEDE JELINEK – Exclușii

2. Creații în lectura autorilor.

decembrie 2012

Facultatea de Litere, Pav. C parter

4.

1. Cultura ucraineană: MARINA LEWYCKA

2. Creații în lectura autorilor.

ianuarie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

5.

1. Romanul spaniol: ALBERTO VAZQUEZ-FIGUEROA - Iguana

2. Creații în lectura autorilor.

februarie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

6.

1. Literatura catalană: FELIX DE AZUA – Povestea unui idiot spusă de el însuși

2. Creații în lectura autorilor.

martie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

7.

1. Romanul rus contemporan: M.  AGHEEV

2. Creații în lectura autorilor.

aprilie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

8.

1. Premiul Nobel 1972: HEINRICH BOLL – Opiniile unui clovn

2. Creații în lectura autorilor.

mai 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

9.

1. Literatura japoneză: OSAMU DAZAI – Amurg

2. Creații în lectura autorilor.

iunie 2013

Facultatea de Litere, Pav. C parter

 

                                                                     

Responsabil C literar & Cenaclu literar:                                  Director de departament

               Lect. univ. dr. Marius Miheţ                                            Conf. univ. dr. Crenguţa Gânscă