Loading...
 
British EnglishRomână

Mobilitati Erasmus de formare

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Mobilitati Erasmus  »  Mobilitati Erasmus de formare

IMPORTANT!

În vederea semnării Contractului Financiar pentru mobilitățile de predare sau formare beneficiarii vor prezenta în mod obligatoriu următoarele documente:

  • Training Agreement semnat și ștampilat de partener (copie sau original)
  • Justificare de recuperare a orelor pe durata mobilității

 

Obiectivul

Obiectivul acestui tip de mobilităţi este dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, precum şi a personalului din întreprinderi.

Acest obiectiv se realizează prin mobilitatea personalului către o altă instituţie de învăţământ superior sau către o întreprindere.

Scopul

Beneficiarii acestui tip de mobilitate vor putea să-şi dezvolte abilităţi şi competenţe în domeniul lor de activitate sau în domenii apropiate, vor avea şansa de a căpăta îndemânări practice, de a învăţa din experienţa şi bunele practici ale instituţiei partenere.

Durata

Durata stagiului va fi de minim 1 săptămână şi maxim 6 săptămâni (o săptămână = 7 zile).

Activităţile pe care aceştia le vor putea desfăşura în cadrul acestui tip de mobilitate sunt:

-        perioade de formare practică;

-        perioade scurte de detaşare;

-        ateliere;

-        participări la seminarii;

-        participări la conferinţe;

-        perioade de documentare cu privire la anumite teme de cercetare;

-        alte activităţi.

Beneficiarii stagiului vor fi desemnaţi de către o comisie de selecţie aprobată de Senatul UO.

Pentru acordarea grantului este necesară respectarea unui Plan de lucru - Training Agreement stabilit anterior mobilității de către beneficiar, instituția de origine și instituția gazdă. Acesta va fi conceput de către cele două instituţii partenere şi va trebui să conţină: scopul şi obiectivele stagiului, rezultatele aşteptate şi programul de activitate. Acest plan de lucru, ce va fi semnat şi ştampilat de ambele părţi, se va preda în original la Biroul LLP.

Până la data de 31 iulie a fiecărui an universitar, cadrele didactice și nedidactice îşi vor confirma mobilităţile de formare prin depunerea Programului de pregătire semnat de ambele părți. În cazul în care mobilităţile respective nu vor fi confirmate până la data menţionată mai sus, vor fi eliminate de pe listele de mobilități.

Înainte de începerea mobilității, beneficiarul va semna o declarație de imparțialitate și o declarație de evitare a dublei finanțări (cu referire la fondurile europene). În cazul cadrelor didactice participante la acest tip de mobilitate, acestea vor prezenta un document justificativ, avizat de decanul facultății, care  va conține programul de recuperare a orelor de predare pe perioada mobilității.

Etapele desfăşurării mobilităţilor tip STT

Biroul LLP al UO şi Comisiile Erasmus pe facultăţi asigură organizarea mobilităţilor tip STT Erasmus pe baza unei agende de lucru definite prin planificarea anuală a activităţilor.

Imediat după înaintarea la AN, Biroul LLP centralizează, publică şi difuzează informaţia privind destinaţiile de mobilitate prin afişare pe pagina web de informare a UO.

În fiecare an, facultățile nominalizează membrii comisiilor de selecție. O facultate poate avea minim o comisie de selecție. Listele cuprinzând nominalizările membrilor comisiilor de selecție și atribuțiile acestora sunt centralizate de DRI și supuse validării Senatului UO.

Comisiile de selecție vor avea sarcina de a face publice toate precizările privind data depunerii dosarelor, data selecţiei, condiţiile, criteriile generale și specifice de eligibilitate și destinaţiile mobilităţilor.

În cazul în care, în urma primei runde de selecție, au rămas locuri disponibile, fiecare facultate/departament poate organiza o a doua selecție pentru mobilitățile rămase.

Comisiei de selecție îi revine obligația de a afișa rezultatele selecției, precum și termenul acordat pentru depunerea eventualelor contestații. De asemenea, comisia de selecție va depune dosarele candidaților la Biroul LLP, în vederea înregistrării și a centralizării listelor candidaților nominalizați.

Mobilităţile se derulează în anul academic următor anului depunerii candidaturii.

Beneficiarul unei mobilități STT poate participa la un stagiu STT numai dacă se înscrie, participă şi este declarat reuşit la concursul de selecţie organizat în acest scop pentru destinaţiile prevăzute în lista centralizată a mobilităţilor pentru anul universitar următor.

În vederea selecţiei, beneficiarul îşi va întocmi un dosar care va conţine următoarele acte:

- Curriculum Vitae (preferabil Europass, fără lista publicațiilor);

- Fisa individuala

- Fotocopie CI/BI.

Încheierea Contractului Financiar

Pentru a intra în posesia sprijinului financiar oferit de Comisia Europeană, personalul didactic sau nedidactic va încheia cu UO înainte de începerea mobilităţii un Contract Financiar, care stipulează: părţile contractante, perioada contractului, cuantumul săptămânal al ajutorului financiar, modul de plată, obligaţiile beneficiarului, actele necesare pentru efectuarea decontului, modul de reglare a eventualelor litigii.

Contractul financiar se încheie în trei exemplare originale, un exemplar revenind beneficiarului, unul Serviciului financiar-contabil, iar un exemplar rămâne la Biroul LLP al UO.

La sfârşitul fiecărei perioade de stagiu, instituţia gazdă trebuie să furnizeze cadrului didactic sau nedidactic şi instituţiei sale de origine un certificat care să ateste că programul convenit a fost realizat. Acest certificat va menţiona perioada mobilităţii conform contractului financiar. De asemenea, la întoarcerea din stagiu, beneficiarul va completa un Raport de activitate.

Decontul

Pentru a putea face decontul, beneficiarul va preda următoarele documente la Biroul LLP:

-     Planul de lucru (Training Agreement) semnat şi ştampilat în original de instituţia de origine şi de instituţia gazdă;

-     Certificatul în care se menţionează perioada contractată, în original, cu antetul instituției la care s-a desfășurat mobilitatea;

-     Raport de activitate conform planului de lucru;

-     Un document justificativ pentru cazare și/sau transport

-     Ordinul de deplasare semnat și ștampilat de instituția gazdă.

 

Eligibilitate

• Personalul administrativ, didactic şi nedidactic din UO

 

DocumenteContact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro