Loading...
 
British EnglishRomână

Studenti din state terte Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene

Relatii Internationale  »  Studenti straini  »  Studenti din state terte Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene

Metodologie pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România

Anunț privind bursele non - UE Noiembrie 2018

Admitere 2017 - Rezultate admitere candidati NON UE

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - Inginerie și management

Facultatea de Geografie, Turism și Sport - a. Geografia turismului; b. Tourism management and planning; c. Kinetoterapie si motricitate speciala

Facultatea de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Siintele Comunicarii - Relatii internationale

Facultatea de Stiinte Economice - Economie si afaceri internationale

Facultatea de Medicina si Farmacie - a. Medicina in Engleza; b. Medicina in Romana; c. Farmacie, Tehnica Dentara si Asistenta Medicala; d. Medicina Dentara

 

Universitatea din Oradea are 15 facultăți, care oferă studii universitare de licență și masterat în limbile română și engleză.

Următoarele programe de studii sunt cu predare în limba engleză:

  1. Licență:

Facultate

Specializare

Facultatea de Geografie, Turism și Sport

Kinetoterapie și motricitate special (3 ani)

 

Geografia turismului (3 ani)

 

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Relații internaționale și studii europene (3 ani)

Facultatea de Medicină și Farmacie

Medicină (6 ani)

Facultatea de Științe

Fizică Medicală (3 ani)

Matematică (3 ani)

Facultatea de Științe Economice

Administrarea afacerilor (3 ani)

Afaceri internaționale (3 ani)

  1. Masterat:

Facultatea

Specializarea

Facultatea de Geografie, Turism și Sport

Turism, management și planificare  (2 ani)

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Sisteme avansate în mecatronică (2 ani)

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Studii europene (2 ani)

Facultatea de Științe Economice

Administrarea afacerilor (2 ani)                           

Administrarea afacerilor internaționale (2 ani)

Management aprofundat (2 ani)

Programul de rezidențiat în medicină se desfășoară doar în limba română. Candidații trebuie să facă dovada competențelor de limba română sau să participe la un curs de limba română înainte de depunerea candidaturii pentru programul de rezidențiat. Lista specializărilor este disponibilă AICI.


Anul universitar începe la 2 octombrie 2017.

 Candidați eligibili – candidați din statele terțe UE care au absolvit un liceu sau colegiu acreditat în țara de origine, care permite accesul la programul de studiu pentru care au optat.

 IMPORTANT:

  • NU trimiteți documente originale. Trimiteți doar copii autentificate de misiuni ale României din țara emitentă.
  • Universitatea nu are nicio obligație sau responsabilitate față de acțiunile asumate de intermediari (persoane sau companii).
  •  Pagina web http://www.oradeauniversity.com/  nu este pagina oficială a Universității din Oradea. Prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate privind documentele trimise acestor persoane de contact! Singura pagină oficială a instituției noastre este www.uoradea.ro.

 

2. Limba de studiu

a. Studii în limba română

Candidații care nu au abilități de limba română pot studia la programe cu predare în limba română în urma absolvirii cursului pregătitor de limba română în anul anterior înmatriculării. La finalul anului pregătitor, candidații vor dobândi un certificat de competență lingvistică pentru limba română. În cazul cunoașterii limbii române de către candidați, aceștia pot participa la testul de limba română organizat de Facultatea de Litere, în urma căruia li se va elibera un certificat de competență pentru limba română. Vor fi acceptate doar certificatele de competență lingvistică emise de universități acreditate pentru emiterea acestui tip de document.

Candidații care vor depune acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii care atestă cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați într-o instituție școlară preuniversitară sau trei ani consecutivi într-o instituție de învățământ superior acreditată în România vor fi scutiți de susținerea testului de limba română.

Începând cu anul universitar 2013-2014, candidații se pot înscrie la anul pregătitor de limba română la Universitatea din Oradea.

 

b. Studii în limba engleză

Candidații care optează pentru specializări cu predare în limba engleză au obligația de a depune cel puțin unul dintre următoarele documente: certificat de limba engleză cu recunoaștere internațională, dovada faptului că au urmat studii în limba engleză, dovada cetățeniei unei țări în care limba oficială este limba engleză sau un certificat de competență pentru limba engleză emis de Facultatea de Litere (Universitatea din Oradea).

 3. Sistemul educațional:

Studii de lungă durată = 3-6 ani (licență)

În urma susținerii examenelor de finalizare a studiilor, absolvenților li se va elibera diploma de licență.

Studii postuniversitare – specializare, masterat și doctorat

Masterat = 1-2 ani

Doctorat = 3 ani

Detalii privind toate facultățile și programele de studii sunt disponibile pe pagina web a universității www.uoradea.ro

 

3. Atribuirea locurilor și termenul limită pentru depunerea candidaturilor

În fiecare an, Ministerul Educației Naționale alocă un număr de locuri scoase la concurs. Pentru anul universitar 2017-2018, numărul locurilor disponibile poate fi consultat pe pagina web a fiecărei facultăți.

 

4. Termene pentru depunerea dosarelor de candidatură

Termenele limită pentru primirea și înregistrarea dosarelor de candidatură de către cetățenii statelor terțe UE sunt după cum urmează:

  • la studii de licență și masterat – 21 iulie 2017
  • Studii de doctorat – 31 iulie 2017
  • anul pregătitor de limba română – 5 septembrie 2017
  • Studii de rezidențiat – 1 februarie 2018

Data

Ora

Activitatea

21.07.2017

16.00

Ultima zi de preluare a dosarelor de candidatură

24.07.2017

16.00

Transmiterea dosarelor de candidatură către facultăți

27.07.2017

16.00

Etapa 1 – Afișarea primelor liste provizorii

28.07.2017

16.00

Ultima zi de depunere a contestațiilor

28.07.2017

20.00

Afișare rezultate în urma soluționării contestațiilor

02.08.2017

16.00

Confirmarea locului de către candidații declarați admiși

02.08.2017

20.00

Etapa 2 – Afișarea listelor în urma confirmării locului de către candidații declarați admiși

04.08.2017

16.00

Confirmarea locului de către candidații declarați admiși în urma redistribuirii locurilor rămase neocupate

04.08.2017

20.00

Etapa 3 – Afișarea listelor în urma confirmării locului de către candidații declarați admiși în urma redistribuirii

08.08.2017

16.00

Confirmarea locului de către candidații declarați admiși în urma redistribuirii locurilor rămase neocupate

08.08.2017

20.00

Etapa 4 – Afișarea listelor finale în urma confirmătii locului de către candidații declarați admiși în urma redistribuirii 

 

Calendar admitere pentru celelalte opțiuni

Data

Ora

Activitatea

08.08.2017

20.00

Afișare liste provizorii pentru celelalte opțiuni

10.08.2017

16.00

Confirmarea locului de către candidații declarați admiși

10.08.2017

20.00

Afișarea listelor finale în urma confirmării locului de către candidații declarați admiși

 

 5. Admiterea

Candidații care doresc să se înmatriculeze la Universitatea din Oradea trebuie să depună documentele autentificate de misiunile diplomatice ale României din statele emitente la Departamentul de Relații Internaționale, Biroul Studenți Străini.

Candidații vor transmite documentele direct la universitate. Acestea vor fi evaluate la nivelul universității, care va transmite lista candidaților propuși pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii către Ministerul Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene. Selecțiile se vor realiza la nivelul facultăților.

Scrisoarea de acceptare la studii emisă de Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene va fi transmisă universității.

6. Taxa de procesare a dosarelor de candidatură

Înainte de procesarea dosarelor de candidatură, toți candidații trebuie să plătească o taxă de procesare a dosarului stabilită la nivelul universității în valoare de 150 euro. Aceasta va acoperi cheltuielile de procesare a dosarelor în vederea eliberării scrisorii de acceptare la studii. Taxa de procesare a dosarului se va vira în contul universității anterior depunerii dosarului de candidatură. Dovada plății acestei taxe va trebui depusă odată cu dosarul de candidatură.
Taxa de procesare a dosarului nu este rambursabilă.

TAXA SE VA PLĂTI DOAR PRIN VIRAMENT BANCAR! ACEASTA NU SE VA TRIMITE NICI PRIN INTERMEDIUL WESTERN UNION, NICI PRIN POȘTĂ!

Beneficiar/Titular cont: Universitatea din Oradea, International Relations Department

Adresa beneficiarului: str. Universității, nr.1, 410087 Oradea, Bihor, Romania

Numele și adresa băncii: Banca Transilvania, Sucursala: Agenția Centru Oradea, Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr.1

Cont IBAN: RO15BTRLEURCRT0078251103

Swift: BTRLRO22

 

7. Documente necesare pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

 

1. Formular de candidatură pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

2. Formularul de candidatură al Universității din Oradea: LICENȚĂ -  MASTER

3. Certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

4. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

5. Copie după paşaport;

6. Copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

7. Copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;

8. Foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

9. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

10. Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

11. Două poze tip pașaport (3/4 cm)

12. Confirmarea de plată în contul universității a taxei nerambursabile de procesare a dosarului de candidatură în valoare de 150 euro

13. Un plic care să conțină adresa exactă a candidatului (numele, prenumele, localitatea, strada, numărul, codul poștal, țara)

 

8. Taxe de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018

TAXE ȘCOLARIZARE - Universitatea din Oradea 

TAXE ȘCOLARIZARE – Ordonanța nr. 22/2009 a Guvernului României

 

9. Plata taxei de școlarizare:

Candidații declarați admiși vor confirma locul prin prezentarea dovezii de plată a taxei de școlarizare trebuie plătită în avans pentru 9 luni și a taxei de înmatriculare prin virament în contul Universității din Oradea deschis la Banca Transilvania Oradea

Beneficiar/Titular cont: Universitatea din Oradea, Facultatea... (facultatea pentru care ați optat)

Adresa beneficiarului: str. Universității, nr.1, 410087 Oradea, Bihor, Romania

Numele și adresa băncii: Banca Transilvania, Sucursala: Agenția Centru Oradea, Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 1

Cont IBAN: RO15BTRLEURCRT0078251103

Swift: BTRLRO22

 

Important: La transferul bancar sau în numerar, candidații vor plăti comision bancar și pentru Banca Transilvania Oradea. Suma finală virată în contul universității trebuie să fie echivalentul taxei de școlarizare pentru perioada menționată.


10. Obținerea vizei de studiu

După obținerea scrisorii de acceptare la studii, candidatul trebuie să plătească taxele solicitate și să depună actele necesare pentru obținerea vizei de studiu la misiunea României din țara emitentă. Fiecare candidat are obligația de a contacta personal ambasada sau consulatul României. În cazul în care în țara de origine nu există o reprezentanță diplomatică a României, candidații sunt sfătuiți să contacteze una dintre cele mai apropiate reprezentanțe ale României.

 

11. Autorizația pentru poliție

Toți cetățenii străini care intenționează să studieze în România pentru o perioadă mai lungă de timp trebuie să se înregistreze la poliția locală în termen de 3 zile de la intrarea în țară. După înmatriculare, aceștia au obligația de a depune documentele necesare obținerii permisului de ședere în țară.

 

12. Înmatricularea

După obținerea scrisorii de acceptare la studii și a vizei de studiu, candidații trebuie să se înmatriculeze la facultatea pentru care au optat.

Înmatricularea cetățenilor străini pentru toate formele de studiu se va realiza în funcție de cerințele fiecărei facultăți.

La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, după caz.


Documentele necesare înmatriculării la Universitatea din Oradea
1. Scrisoarea de acceptare la studiu în original

2. Certificatele de studii (bacalaureat sau echivalent) în original și o traducere în limba română autentificată de ambasada României din țara emitentă

3.  Certificatul de naștere – copie legalizată și o traducere legalizată în limba română
4.  Copie după pașaport, incluzând viza de studiu

5. 4 poze tip pașaport
6. Certificat medical tradus în limba română

7. Certificat de căsătorie (în cazul în care numele de familie al candidatului s-a modificat în urma căsătoriei)
8. Certificat de competență lingvistică, după caz (engleză sau română)
9. Taxa de înmatriculare (100 RON ≈ 24 euro)
10. Dosar plic
Acestea sunt principalele documente pe care candidații trebuie să le depună la sosire. Fiecare facultate are dreptul de a solicita documente sau formulare suplimentare.

 

13. Burse

În fiecare an, Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România oferă un număr de burse studenților cu rezultate deosebite înmatriculați la Universitatea din Oradea.

 

14. Informații suplimentare

• Cetățenii străini pot studia fie cu subvenție acordată de Guvernul României, fie cu plata taxei de școlarizare

• Studenții de origine română, studenții români rezidenți în alte state, precum și studenții care au mai multe cetățenii între care și cetățenia română pot beneficia de o reducere de 1/3 din taxa de școlarizare.

 

15. Cazarea

Studenții pot locui în căminele studențești. Pentru aceasta, studenții trebuie să sosească la universitate la 1 septembrie, în vederea alocării unui loc în cămin. De asemenea, studenții pot închiria apartamente în oraș.
Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro