Loading...
 
British EnglishRomână

Studenti din state terte Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene

Relatii Internationale  »  Studenti straini  »  Studenti din state terte Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene

Metodologie pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România 

Metodologia admiterii studenti straini

Universitatea din Oradea are 15 facultăți, care oferă studii universitare de licență și masterat în limbile română și engleză.

Următoarele programe de studii sunt cu predare în limba engleză:

1. Licenta:

a. Relații internaționale și studii europene (3 ani) în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

b. Geografia turismului (3 ani) în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport

c. Kinetoterapie și motricitate specială (3 ani) în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport

d. Medicină (6 ani) în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie

e. Afaceri internaționale (3 ani) în cadrul Facultății de Științe Economice

f. Administrarea afacerilor (3 ani) în cadrul Facultății de Științe Economice

g. Robotică (4 ani) în cadrul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică

 

2. Masterat:

a. Studii europene (2 ani) în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

b. Sisteme avansate în mecatronică (2 ani) în cadrul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică

c. Turism, management și planificare (2 ani) în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport

d.Internationa Buissines Administration (2 ani) în cadrul Facultății de Științe Economice

 

Programul de rezidențiat în medicină se desfășoară doar în limba română. Candidații trebuie să facă dovada competențelor de limba română sau să participe la un curs de limba română înainte de depunerea candidaturii pentru programul de rezidențiat.


Anul universitar începe la 1 octombrie

 Candidați eligibili – candidați din statele terțe UE care au absolvit un liceu sau colegiu acreditat în țara de origine, care permite accesul la programul de studiu pentru care au optat.

 IMPORTANT:

  •  Universitatea NU are niciun acord de cooperare sau reprezentare cu agențiile care intermediază înregistrarea candidaților. Candidații care doresc să depună documentele prin intermediul agenților / agențiilor nu beneficiază de niciun avantaj în comparație cu candidații care depun candidatura independentă. Candidații își asumă întreaga responsabilitate pentru acuratețea și autenticitatea documentelor depuse, chiar dacă documentele au fost depuse prin intermediul unui agent / agenție
  •  Singura pagină oficială a instituției noastre este www.uoradea.ro.

 

2. Limba de studiu

a. Studii în limba română

Candidații care nu au abilități de limba română pot studia la programe cu predare în limba română în urma absolvirii cursului pregătitor de limba română în anul anterior înmatriculării. La finalul anului pregătitor, candidații vor dobândi un certificat de competență lingvistică pentru limba română. În cazul cunoașterii limbii române de către candidați, aceștia pot participa la testul de limba română organizat de Facultatea de Litere,( email certificatelingvistice@uoradea.ro) în urma căruia li se va elibera un certificat de competență pentru limba română. Vor fi acceptate doar certificatele de competență lingvistică emise de universități acreditate pentru emiterea acestui tip de document.

Candidații care vor depune acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii care atestă cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați într-o instituție școlară preuniversitară sau trei ani consecutivi într-o instituție de învățământ superior acreditată în România vor fi scutiți de susținerea testului de limba română.

 

b. Studii în limba engleză

Candidații care optează pentru specializări cu predare în limba engleză au obligația de a depune cel puțin unul dintre următoarele documente: certificat de limba engleză cu recunoaștere internațională, dovada faptului că au urmat studii în limba engleză, dovada cetățeniei unei țări în care limba oficială este limba engleză sau un certificat de competență pentru limba engleză emis de Facultatea de Litere (Universitatea din Oradea). Date contact certificatelingvistice@uoradea.ro 

3. Termene pentru depunerea dosarelor de candidature (vezi calendar) pot fi regasite aici https://cloud.uoradea.ro/index.php/s/ABZ23yX4G95Fg8a

 4. Admiterea

Candidații vor transmite documentele la adresa de mail : admissions@uoradea.ro , coardelean@uoradea.ro și csipa@uoradea.ro  

Acestea vor fi evaluate la nivelul universității, care va transmite lista candidaților propuși pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii către Ministerul Educației  – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene. Selecțiile se vor realiza la nivelul facultăților. După afisarea rezultatelor, candidații trebuie sa confirme locul prin plata taxei de școlarizare și taxa de inmatriculare.

5. Taxa de procesare a dosarelor de candidatură

Înainte de procesarea dosarelor de candidatură, toți candidații trebuie să plătească o taxă de procesare a dosarului stabilită la nivelul universității în valoare de 150 euro. Aceasta va acoperi cheltuielile de procesare a dosarelor în vederea eliberării scrisorii de acceptare la studii. Taxa de procesare a dosarului se va vira în contul universității anterior depunerii dosarului de candidatură. Dovada plății acestei taxe va trebui depusă odată cu dosarul de candidatură.


Taxa de procesare a dosarului nu este rambursabilă.

Beneficiar/Titular cont: Universitatea din Oradea, Birou Admitere 365

Adresa beneficiarului: str. Universității, nr.1, 410087 Oradea, Bihor, Romania

Numele și adresa băncii: Banca Transilvania, Sucursala: Agenția Centru Oradea, Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr.1

Cont IBAN: RO15BTRLEURCRT0078251103

Swift: BTRLRO22

 

6. Documente necesare pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii transmise catre Birou Admitere 365 in format electronic la adresa admissions@uoradea.ro sau coardelean@uoradea.rocsipa@uoradea.ro

1. Formular de candidatură pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii

2. Formularul de candidatură al Universității

3. Certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

4. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

5. Copie după paşaport;

6. Copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

7. Copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;

8. Foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

9. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

10 Certificat medical în limba engleză pentru a demonstra că solicitantul nu suferă de boli contagioase (HIV, TBC, Hepatită C) sau alte boli incompatibile cu viitoarea profesie)

11. Alte diplome de licență din domeniul medical

12. Confirmarea de plată în contul universității a taxei nerambursabile de procesare a dosarului de candidatură în valoare de 150 euro

13. Dacă depunerea dosarului va fi făcută de o altă persoană, persoana autorizată trebuie să depună o procură notarială și o copie a pașaportului.

14. Anexa 8

Pentru înmatriculare, candidații vor trebui să depună original și copii ale documentelor certificate pentru autentificare de către Ambasada României în țara emitentă sau avizate cu apostila de la Haga.

7. Taxele de școlarizare pentru anul universitar 2024-2025 pot fi consultate aici

TAXE ȘCOLARIZARE - https://admitere.uoradea.ro/ro/informatii/taxe-de-admitere

https://cloud.uoradea.ro/index.php/s/ABZ23yX4G95Fg8a

8. Plata taxei de școlarizare:

Candidații declarați admiși vor confirma locul prin prezentarea dovezii de plată a taxei de școlarizare trebuie plătită în avans pentru 9 luni și a taxei de înmatriculare prin virament în contul Universității din Oradea deschis la Banca Transilvania Oradea

Beneficiar/Titular cont: Universitatea din Oradea, Facultatea... (facultatea pentru care ați optat)

Adresa beneficiarului: str. Universității, nr.1, 410087 Oradea, Bihor, Romania

Numele și adresa băncii: Banca Transilvania, Sucursala: Agenția Centru Oradea, Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 1

Cont IBAN: RO15BTRLEURCRT0078251103

Swift: BTRLRO22

Important: La transferul bancar sau în numerar, candidații vor plăti comision bancar și pentru Banca Transilvania Oradea. Suma finală virată în contul universității trebuie să fie echivalentul taxei de școlarizare pentru perioada menționată.


9. Obținerea vizei de studiu

După obținerea scrisorii de acceptare la studii, candidatul trebuie să plătească taxele solicitate și să depună actele necesare pentru obținerea vizei de studiu la misiunea României din țara emitentă. Fiecare candidat are obligația de a contacta personal ambasada sau consulatul României. În cazul în care în țara de origine nu există o reprezentanță diplomatică a României, candidații sunt sfătuiți să contacteze una dintre cele mai apropiate reprezentanțe ale României.

 

10. Înmatricularea

După obținerea scrisorii de acceptare la studii și a vizei de studiu, candidații trebuie să se înmatriculeze la facultatea pentru care au optat.

Înmatricularea cetățenilor străini pentru toate formele de studiu se va realiza în funcție de cerințele fiecărei facultăți.

La înmatriculare, candidații vor prezenta documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de ambasada României din țara emitentă sau apostilate Haga, după caz.


Documentele necesare înmatriculării la Universitatea din Oradea
1. Scrisoarea de acceptare la studiu în original

2. Certificatele de studii (bacalaureat sau echivalent) în original și o traducere în limba română autentificată de ambasada României din țara emitentă

3.  Certificatul de naștere – copie legalizată și o traducere legalizată în limba română
4.  Copie după pașaport, incluzând viza de studiu

5. 4 poze tip pașaport
6. Certificat medical tradus în limba română

7. Certificat de căsătorie (în cazul în care numele de familie al candidatului s-a modificat în urma căsătoriei)
8. Certificat de competență lingvistică, după caz (engleză sau română)
9. Taxa de înmatriculare (120 RON ≈ 24 euro)

Acestea sunt principalele documente pe care candidații trebuie să le depună la sosire. Fiecare facultate are dreptul de a solicita documente sau formulare suplimentare.

 Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro