Loading...
 
British EnglishRomână

Mobilitati Erasmus de predare

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Mobilitati Erasmus  »  Mobilitati Erasmus de predare

IMPORTANT!

În vederea semnării Contractului Financiar pentru mobilitățile de predare sau formare beneficiarii vor prezenta în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Teaching Agreement semnat și ștampilat de partener (copie sau original)
 • Justificare de recuperare a orelor pe durata mobilității

 

Prezentare generală

Misiunile de predare STA pot viza, pe lângă activitatea didactică propriu-zisă, următoarele obiective:

 • să introducă în programele de studii a unor noi cursuri şi/sau actualizarea celor existente;
 • să permită studenţilor care nu au avut sau nu vor avea posibilitatea participării la un stagiu de mobilitate Erasmus să beneficieze de experienţa, cunoştinţele şi expertiza unui cadru didactic din altă ţară europeană;
 • să contribuie la consolidarea cooperării între universităţi atât din punctul de vedere al mobilităţilor, cât şi al dezvoltării curriculumului;
 • să promoveze schimbul de experienţă în ce priveşte metodologia de predare.

Cadrele didactice universitare pot efectua stagii de predare în străinătate între 1 şi 6 săptămâni la una sau mai multe dintre instituţiile partenere cu care există încheiat Acord Bilateral. Ele pot participa de asemenea la elaborarea şi implementarea unor programe de dezvoltare curriculară, la Programe Intensive sau la Reţele Tematice.

Un cadru didactic poate efectua mai multe stagii TA chiar şi la instituţii diferite. De asemenea, un stagiu TA poate fi împărţit în două părţi. Împărţirea este acceptabilă atâta vreme cât durata minimă este respectată pentru fiecare din sub-diviziuni (minimum 5 ore de predare/săptămână). O săptămână de mobilitate Erasmus este considerată echivalentul a 7 zile calendaristice.

În timpul stagiilor de predare, cadrele didactice pot discuta măsurile luate de îmbunătăţirea schimburilor reciproce de studenţi şi personal didactic universitar sau introducerea de noi parteneri în Contractul Instituţional al universităţii.

Finanţarea

Comisia Europeană oferă cadrelor didactice participante în Programul Erasmus ajutoare financiare destinate acoperirii costurilor suplimentare implicate de mobilitatea efectuată la o universitate dintr-o ţară participantă la program.

Finanţarea se face către universităţi prin intermediul AN, în funcţie de fluxurile de mobilitate propuse de universităţi în baza Acordurilor Bilaterale de schimb Erasmus. Cuantumul grantului atribuit de AN universităţilor va ţine cont de numărul total de săptămâni de mobilitate angajate de universităţi, de performanţele anterioare realizate de universităţi, precum şi de alte criterii stabilite între Comisia Europeană şi AN.

Este de subliniat caracterul Programului Erasmus care oferă contribuţii financiare pentru cooperare şi nu asistenţă financiară. Prin urmare, grantul ce revine cadrului didactic este doar un ajutor financiar la mobilitate şi NU va acoperi decât parţial costurile de şedere în ţara de destinaţie.

Reguli generale de mobilitate

Finanţarea acordată de către Comisia Europeană prin intermediul contractului dintre UO şi AN va fi utilizată pentru implementarea programului Erasmus, cu respectarea următoarelor condiţii:

 • Un cadru didactic poate participa la o mobilitate Erasmus numai dacă se înscrie, participă şi este declarat reuşit la concursul de selecţie organizat în acest scop pentru destinaţiile prevăzute în lista centralizată de mobilităţi de predare;
 • Listele cuprinzând nominalizările membrilor comisiilor de selecție și atribuțiile acestora  sunt centralizate de DRI și supuse validării Senatului UO;
 • În fiecare an, facultățile nominalizează membrii comisiilor de selecție. O facultate poate avea minim o comisie de selecție;
 • Biroul LLP al UO şi Comisiile Erasmus pe facultăţi asigură organizarea mobilităţilor Erasmus de Predare pe baza unei agende de lucru definite prin planificarea anuală a activităţilor;
 • Imediat după înaintarea la AN, Biroul LLP centralizează, publică şi difuzează informaţia privind destinaţiile de mobilitate, prin afişare pe pagina web a UO;
 • Instituţiile implicate în schimbul de personal didactic universitar trebuie să fi încheiat în prealabil un Acord bilateral cu fiecare dintre instituţiile partenere, care să specifice atât numărul cadrelor didactice care vor fi primite, cât şi fluxul de studenţi pe durata anului universitar vizat;
 • Mobilitatea cadrelor didactice trebuie să se realizeze către sau dinspre instituţii partenere eligibile din alte ţări decât cea a beneficiarului;
 • În vederea selecţiei, cadrul didactic  îşi va întocmi un dosar care va conţine următoarele acte:

-          CV  (preferabil europass, fără lista publicațiilor);

-          Fişa individuală;

-          Copie după actul de identitate;

 • Comisiei de selecție îi revine obligația de a afișa rezultatele selecției, precum și termenul acordat pentru depunerea eventualelor contestații. De asemenea, comisia de selecție va depune dosarele candidaților la Biroul LLP, în vederea înregistrării și a centralizării listelor candidaților nominalizați.
 • În cazul în care, în urma primei runde de selecție, au rămas locuri disponibile, fiecare facultate/departament poate organiza o a doua selecție pentru mobilitățile rămase.
 • Se precizează faptul că mobilităţile se derulează în anul academic următor anului depunerii candidaturii;
 • Cadrele didactice ce vor beneficia de mobilitate TA trebuie să încheie in prealabil cu universităţile vizitatoare un Contract de Misiune individual din care să rezulte activităţile ce le vor efectua (a nu se confunda cu Bilateral Agreement), din care să rezulte: perioada, cuantumul de ore efectuat [minim 5 ore pe săptămână (o săptămână însemnând 7 zile), beneficiarii activităţii TA (nivelul studenţilor). Contractul de Misiune se încheie între decanii /directorii de departament din instituţia de origine şi instituţia de primire. Menţionăm că se pot încheia şi Contracte multianuale dacă misiunea de predare face parte dintr-un program multianual;
 • Contractele de Misiune se vor depune în original la Biroul LLP cel târziu până la date de 31 iulie pentru mobilitățile care urmează să se efectueze în anul universitar în curs. Cadrele didactice care nu vor depune Contractele de Misiune până la data menţionată mai sus, vor fi excluşi automat din liste;
 • Cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea misiunii beneficiarii de TA vor încheia cu Biroul LLP  Contractele financiare pentru misiunea propusă. Contractul financiar stipulează: părţile contractante, perioada contractului, cuantumul săptămânal al ajutorului financiar, modul de plată, obligaţiile beneficiarului, actele necesare pentru efectuarea decontului, modul de reglare a eventualelor litigii;
 • Se va acorda beneficiarilor 80% avans din grantul total înainte de efectuarea mobilităţii, iar 20% după efectuarea mobilităţii;
 • Contractul financiar se încheie în trei exemplare originale, un exemplar revenind beneficiarului, un exemplar Serviciului contabilitate, iar un exemplar rămâne la Biroul LLP al UO;
 • Documentele financiare ale beneficiarilor vor fi înaintate Serviciului contabilitate de către Biroul LLP;
 • Odată cu semnarea contractului financiar,  beneficiarii mobilităţilor TA vor semna o declaraţie de imparţialitate şi una pentru evitarea dublei finanţări (această declaraţie se referă numai la fonduri europene)  şi vor prezenta in mod obligatoriu un plan (vizat de decan) de recuperare a activităţilor didactice pe perioada contractată;
 • La terminarea misiunii, profesorul beneficiar de TA se va prezenta în termen de cel mult 5 zile la Biroul LLP cu următoarele documente în original:

- Certificat de prezenţă din care să rezulte perioada contractată şi numărul orelor predate în timpul misiunii;

- Raportul personal asupra misiunii, care va detalia pe zile şi ore activităţile didactice, de monitorizare a studenţilor Universităţii din Oradea aflaţi la instituţia parteneră sau de pregătire de noi contracte, noi proiecte LLP;

- Ordinul de deplasare semnat şi ştampilat de instituţia gazdă și/sau

- Documente justificative pentru cazare şi/sau transport.

 • Se pot aduce şi alte documente justificative suplimentare asupra misiunii;
 • Decontul financiar nu se poate face fără avizul Coordonatorului Instituţional LLP sau Şefului Biroului LLP.
 • În cazul în care cadrul didactic nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat să ramburseze în totalitate fondurile primite ca bursă de mobilitate Erasmus. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa Biroului LLP, care la va analiza şi le va supune aprobării AN;
 • Condiţiile de acordare a granturilor nu prevăd plata unor taxe legate de desfăşurarea programului de mobilităţi către instituţia gazdă. Universitatea gazdă poate solicita totuşi beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea unor costuri, cum sunt cele pentru asigurarea de sănătate, utilizarea de materiale şi facilităţi diverse (fotocopiere, produse de laborator, etc.) în condiţii identice celor aplicate cadrelor didactice locale;
 • Cadrul didactic beneficiar al grantului de mobilitate STA trebuie să fie angajat permanent al instituţiei de origine;

Priorităţi

Pentru a permite unui număr cât mai mare de cadre didactice să beneficieze de granturi de mobilitate STA, se acordă prioritate cadrelor didactice care pleacă pentru prima oară în cadrul acestui program.

Se acordă prioritate acelor mobilităţi care vor conduce la producerea de noi materiale didactice, vor extinde şi consolida relaţiile între facultăţi şi catedre şi vor pregăti noi proiecte de cooperare (aceste priorităţi pot constitui chiar criterii de selecţie a cadrelor didactice).

Reguli privind folosirea grantului STA

În cadrul unei activităţi STA aprobate, următoarele cheltuieli sunt eligibile:

 • Cheltuielile de transport pentru cadrele didactice implicate într-un schimb STA aprobat;
 • Cheltuielile de subzistenţă şi cazare pe durata perioadei de predare, cu condiţia să nu depăşească sumele maximale pe săptămână, impuse de Comisia Europeană, în funcţie de destinaţie;
 • Cheltuielile de achiziţionare, producere, traducere şi difuzare de material didactic sau activităţi de informare direct legate de stagiul STA;
 • Cheltuielile pentru echipament, dacă este legat de folosirea de metode de educaţie deschisă şi la distanţă sau de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare direct legate de activităţile STA aprobate;
 • Cheltuielile administrative (asigurarea de sănătate, utilizarea de materiale şi facilităţi diverse de la instituţia gazdă, etc.)

În cadrul unei activităţi aprobate TA, următoarele cheltuieli sunt considerate neeligibile:

 • Toate cheltuielile legate de schimbul de personal didactic universitar cu un partener neeligibil;
 • Toate cheltuielile legate de schimbul de personal didactic universitar cu instituţii care nu posedă Carta Erasmus;
 • Toate cheltuielile legate de schimbul de personal didactic universitar între două instituţii din România;
 • Pentru mai puţin de 5 ore de predare pe săptămână sau mai mult de 6 săptămâni;
 • Cheltuielile legate de activităţi de cercetare;
 • Cheltuielile legate de plata de onorarii sau salariile profesorilor care pleacă sau vin.

La depunerea decontului de către cadrul didactic beneficiar al grantului Erasmus, se va ţine cont de sumele maximale, pe săptămână, impuse de Comisia Europeană, în funcţie de destinaţie.

Documente

 

 Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro