Loading...
 
British EnglishRomână

Continuare de studii - transfer

Relatii Internationale  »  Studenti straini  »  Continuare de studii - transfer

I.  Candidații care doresc să își continue studiile la Universitatea din Oradea vor transmite o serie de documente supuse unui preaviz al Comisiei de specialitate cu privire la anul de studii în care aceștia pot fi înscriși. Preavizul nu garantează că solicitantul va fi înscris într-un anumit an de studii.

Documente necesare:

a. Pentru cetățenii din țările terțe Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene:

1. Formular de cerere pentru emiterea scrisorii de acceptare – în două exemplare; formularul de înscriere se poate descărca de AICI
2. Formular de cerere de la Universitate (Click aici pentru a descărca documentul).

3. Diplome care atestă studiile anterioare: Copie după diploma de liceu/bacalaureat sau echivalent

• Fotocopie legalizată de un notar public - dacă documentele sunt emise în limba engleză, franceză, italiană sau spaniolă-două exemplare;

• Traducere legalizată în română şi fotocopii ale documentelor originale, dacă originalul este emis în altă limbă decât cele menţionate mai sus – două copii;

4. Copie legalizată a situaţiei şcolare pentru anii de studiu urmaţi la instituția de învățământ anterioară, precum şi numărul de credite şi numărul de ore pentru fiecare disciplina, emise de către universitatea de origine (traducere oficială în limba română sau în limba engleză, dacă documentul iniţial nu este în limba engleză).

5. Copie legalizată a certificatului de naştere (două exemplare) – traducere legalizată în limba română sau în limba engleză.

6. Programa analitică în original (descrierea cursului) de la universitatea de origine, cu ştampila oficială a universităţii şi traducerea oficială în limba română a programei analitice a universităţii la care candidatul a studiat anterior.

7. Copie paşaport (nu se acceptă carte de identitate).

8.  Certificat medical în limba engleză sau franceză (care atestă că solicitantul nu suferă de boli incompatibile cu profesia de viitor).

9. Două fotografii tip paşaport.

10. Dovada plății în contul Universităţii din Oradea a taxei de 150 euro, taxă nerambursabilă pentru procesarea dosarului (în baza Hotărârii Senatului Universităţii din Oradea nr.129/14.09.2009).  Taxa trebuie să trimisă prin transfer bancar.

11. O scrisoare de recomandare de la universitatea de origine în care se menţionează că studentul nu a obţinut deja o diplomă în acelaşi domeniu şi specializare cu menţionarea ultimului an de studii absolvit.

 

b. Cetăţenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană

1. Formular de cerere pentru emiterea certificatului; (disponibil aici)

2. Formularul pentru Universitate (descarcă aici).

3.  Diploma de liceu (limba originală) – copie legalizată şi traducere în limba română sau limba engleză.

4. Documente suplimentare

Pentru diploma de bacalaureat obţinută în Spania-"Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificacion Apto.

Pentru diplomele obţinute în Suedia, vă rugăm să anexaţi o recomandare emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la învățământul superior.

5. Documente de identificare (fotocopie): paşaport pagini 1,2,3,4 sau carte de identitate.

6. Copie legalizată a situaţiei şcolare pentru anii de studiu urmaţi la instituția de învățământ superior de origine, precum şi numărul de credite şi numărul de ore pentru fiecare disciplina, emise de către universitatea de origine (traducere oficială în limba română sau în limba engleză, dacă documentul iniţial nu este în limba engleză)

7. Programa analitică în original (descrierea cursului) de la universitatea de origine cu ştampila oficială a universităţii.

8.  Certificat medical în limba engleză sau franceză (care atestă că solicitantul nu suferă de boli incompatibile cu profesia de viitor).

9.   Dovada plății în contul Universităţii din Oradea a taxei de 150 euro, taxă nerambursabilă pentru procesarea documentelor (în baza Hotărârii Senatului Universităţii din Oradea nr. 129/14.09.2009).  Taxa trebuie să fie trimisă prin transfer bancar!

Diplomele obţinute în ţările care nu fac parte din Convenţia de la Haga trebuie să fie legalizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei şi de Ambasada/Consulatul României din ţara de emitere a diplomei sau Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.

  • Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga.

Documentele în alte limbi decât limbile engleză sau franceză vor fi traduse fie în limba engleză, fie în limba română.

Candidatul este declarat eligibil când dosarul este complet. Departamentul de Relaţii Internaţionale transmite documentele la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru eliberarea certificatului de recunoaştere a studiilor. După obţinerea acestuia, candidaţii pot continua studiile în România.

Detaliile bancare pentru transferul taxei de procesare a dosarului la Universitatea din Oradea:

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Departamentul de Relaţii Internaționale

Adresa beneficiarului: str. Universităţii nr.1, 410087 Oradea, Bihor, Romania

Numele şi adresa Băncii: Banca Transilvania, sucursala: Agenţia Centru Oradea, adresa: str. Primăriei nr.2

Cont IBAN: RO15BTRLEURCRT0078251103

Bank Swift code: BTRLRO22

Detalii plată: taxa de procesare dosar pentru ..................... (numele candidatului)

 

Toate documentele menționate anterior vor fi trimise prin poştă la Departamentul de Relaţii Internaţionale, înainte de 15 iulie 2016. După această dată, nicio cerere nu va fi acceptată, doar documentele transmise pentru completarea dosarelor depuse înainte de 1 august 2016, dacă este cazul.

După ce dosarul este trimis la Universitatea din Oradea, Comisia de specialitate va analiza dosarul şi va emite un preaviz pentru anul de studiu în care candidatul poate fi înmatriculat. Departamentul de Relaţii Internaţionale va informa candidatul asupra preavizului comisiei de specialitate. În termen de cinci zile lucrătoare, solicitantul va fi obligat să informeze universitatea dacă este de acord cu decizia comisiei.

După ce Comisia va decide anul de studii în care candidatul poate fi înmatriculat, cererea este înaintată Comisiei centrale pentru echivalarea studiilor (CRID) a universităţii și, ulterior, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, în vederea obţinerii scrisorii de acceptare/adeverinței de confirmare.

Înscrierea finală se face numai după emiterea scrisorii de acceptare/adeverinței de confirmare. Preavizul nu este un răspuns final al Comisiei. În timpul procesului de înregistrare, candidaţii vor trebui să prezinte documentele originale şi traduceri oficiale pentru documente. Procesul de înregistrare se poate bloca în cazul în care candidatul nu furnizează facultăţii  toate documentele necesare!

Cerinţe preliminare pentru studenţii străini veniţi la Universitatea Oradea pentru studii complete sau parţiale efectuate în străinătate:

Pentru studiile efectuate în conformitate cu Sistemul European de Transfer de Credite, un student poate fi înscris cu condiţia dobândirii unui număr minim de 30 credite pentru ultimul anul de studiu şi de 50% din creditele din anii anterior de studiu.

Respectarea termenelor pentru depunerea dosarelor de candidatură.

Candidaţii sunt eligibili pentru continuarea studiilor în cadrul aceluiași program de studiu cu aceeași durată.

Intervalul între întreruperea studiilor și depunerea candidaturii la Universitatea din Oradea nu poate depăși intervalul cinci ani.

Candidații vorbesc limba de predare pentru programul de studiu respectiv şi  prezintă un certificat de competență lingvistică.

Facultatea de Medicină şi Farmacie nu accepta studenți care au fost exmatriculaţi de la universitatea anterioară din motive disciplinare.

 

II. Procedurile de confirmare a studiilor: la sosire, candidatul va preda dosarul de înscriere la facultatea aleasă.

În conformitate cu cerințele Ministerului Educației, Cercetării, Turismului și Sportului, dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 1. scrisoare de acceptare/adeverință emisă de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 2. Cele mai recente de diplome (original) şi  traducerea oficială în limba română.

3.  Copie legalizată a certificatului de naştere şi traducerea oficială în limba română.

 4. Certificat medical.

 5. Copie a paşaportului cu viza de studiu pentru România.

  6. Situaţia şcolară pentru anii de studiu urmaţi la universităţile anterioare, cu specificarea numărului de credite şi numărului de ore pentru fiecare disciplină, emisă de către universitatea de origine (traducere oficială în limba română sau în limba engleză, dacă documentul iniţial nu este în limba engleză)

7. Programa analitică în original (descrierea cursului) de la universitatea de origine, cu ştampila oficială a universităţii şi traducerea oficială în limba română a programei analitice a universităţii la care candidatul a studiat anterior.

8. Copie legalizată a certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe documentele de studiu nu este același cu cel din paşaport/cartea de identitate (de asemenea, traducerea oficială în limba română)

9. Declarație menţionând că studiile anterioare nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării pentru nerespectarea dispozițiilor interne la universitatea de origine. 

În scopul de a soluționa numărul de credite impus de regulamentele privind Sistemul European de Credite Transferabile, planurile de studii și programele analitice ale specializărilor vor fi coroborate. Fiecare facultate va numi o comisie de echivalare a cărei sarcină este coroborarea programei analitice și a planului de studiu cu programa de la Universitatea din Oradea. Comisia va oferi recunoașterea creditelor și va stabili examenele de diferență.

 Studenții care nu reușesc să promoveze toate examenele de diferență stabilite de comisia de echivalare sau să dobândească numărul minim de credite pentru înscrierea în anul următor de studiu în termen de două semestre vor repeta fie activitățile din acel an de studiu, în calitate de student cu taxă, fie vor fi exmatriculat.

 Studenţii pot continua studiile la Universitatea din Oradea începând anul II de studiu sau anul V de studiu,  cu excepția ultimului an de studiu.

În cazul  înscrierii în anii superiori, facultatea are dreptul de a refuza înscrierea în cazul în care înmatricularea candidatului poate conduce la modificarea substanțială a grupurilor de studiu.

Limba de studiu:

Studii în limba română

Candidaţii care nu vorbesc limba română pot candida pentru a urma studii în limba română cu condiţia ca aceştia să urmeze un curs pregătitor de limbă cu un an înainte de înscriere. La sfârşitul anului pregătitor, candidaţilor li se vor elibera un certificat de competență la limba română. În cazul în care candidatul are deja cunoştinţe de limba română, acesta  poate să susţină un test de limba română la Facultatea de Litere, în urma căruia vor obține un certificat de competență la limba română. Se acceptă doar certificate de limba română emise universităţi din România care sunt acreditate pentru eliberarea acestora.

Taxa pentru susținerea testului de competență lingvistică este de 250 RON (50 euro)

Candidaţii care aleg specializările cu predare în limba engleză vor trebui să susțină un interviu înainte de examenul de admitere, în funcţie de facultăţile alese de candidat.

Cursurile oferite în limba engleză sunt pentru următoarele specializări:

 

1. Studii universitare de licenţă:

a. Relaţii internaţionale şi Studii europene (3 ani) la Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării;

b. Medicină Generală (6 ani) la Facultatea de Medicină şi Farmacie;

c. Geografia Turismului (3 ani)  la Facultatea de Geografie, Turism şi Sport;

d. Afaceri Internaţionale (3 ani) la Facultatea de Ştiinţe Economice;

e. Matematică (3 ani) la Facultatea de Ştiinţe.

2. Studii postuniversitare:

a. Studii universitare de masterat în Studii europene (2 ani) la Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării.

b. Studii universitare de masterat în Sisteme avansate în mecatronică (2 ani) la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică.

c. Studii universitare de masterat în Turism, management şi planificare (durata 2 ani) la Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

 

Taxele de şcolarizare

Candidaţii din statele membre ale Uniunii Europene, precum și cei din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană vor plăti aceleaşi taxe de școlarizare ca cetăţenii români, în funcţie de specializarea și ciclul ales.

În conformitate cu reglementările interne ale Universității din Oradea, candidaţii non-UE vor plăti următoarele taxe: http://admitereuo.ro/images/legislatie/hs_129_eng.pdf



Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro