Încărcare....
 
British EnglishRomână

Reglementari interne ale UO

I. DOCUMENTE DIRECTOARE ALE UNIVERSITATII DIN ORADEA

I.1. Carta Universităţii din Oradea

I.1.1. Codul de etică şi deontologie universitară al Universităţii din Oradea

I.1.2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea, metodologia pentru organizarea și desfășurarea alergerilor academice 2015/2016

I.1.3. Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte, Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

I.1.4. Lista reglementărilor interne existente la Universitatea din Oradea în momentul adoptării Cartei Universitare

I.2. Codul de Asigurare a Calitatii pentru procesele de educatie si cercetare de la Universitatea din Oradea

 

II. REGULAMENTE

II.4. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) 2017-20182016-2017norme2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013
II.15. Regulament de organizare si functionare a Departamentului pentru Asigurarea Calitatii scanat
II.36. Metodologia organizarii si desfasurarii concursului de admitere 2017, studii universitare de licenta si masterat electronic, anexeadresă locuri bugetate
II.37. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat scanat
II.38. Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea electronic
II.39. Metodologia de echivalare si recunoastere a perioadelor de studii scanat
II.41. Metodologia de aprobare a solicitarii de prelungire a activitatii cu un an si mentinerea calitatii de titular in invatamant si/sau cercetare scanat/electronic
II.53. Regulament privind privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată electronic
II.65. Regulament de exploatare şi valorificare a Complexului Sportiv al Universităţii din Oradea electronic electronic

 

III. PROCEDURI ALE UNIVERSITATII DIN ORADEA

 

Proceduri de sistem

1. SEAQ-PS-DAC-01 - Procedură de sistem privind elaborarea procedurilorPS_Formular de analizăPS_Formular evidență modificăriPS_Diagrama fluxPO_Diagrama fluxModel_Pagină de gardă PSModel_Pagină de gardă POscanat

2. SEAQ_PS_PrMA_01 - Procedură de sistem privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiiscanat

3. SEAQ_PS_DAC_02 - Procedură de sistem privind  elaborarea, aprobarea, modificarea şi retragerea regulamentelor/metodologiilor/altor documente asimilate, în cadrul Universității din Oradea

4. SEAQ_PS_DE_03 - Procedura de sistem privind evidența timpului de muncă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic în cadrul Universității din Oradea

5. SEAQ_PS_DE _02 - Procedura de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

6. SEAQ_PS_DAC_03 - Procedura de sistem privind managementul riscurilor

7. SEAQ_PS_DAC_04 - Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc

8. SEAQ_PS_DAC_05 - Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

9. SEAQ_PS_DAC_06 - Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

10. SEAQ_PS_DAC_07 - Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc

11. SEAQ-PS-DE-04 - Procedura de sistem privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământelectronic

 

Proceduri operaționale

1. SEAQ-PO-SSV-04 - Procedură operațională privind monitorizarea traseului profesional al absolvențilorscanat

2. SEAQ-PO-DAC-01 - Procedura operațională privind procesul de lucru al Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ şi cercetarescanat

3. SEAQ-PO-CSUD-01 - Procedură operațională privind  recunoaşterea  automată de către Universitatea din Oradea a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătatescanat

4. SEAQ-P0-CSUD-02 - Procedură operațională privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătatescanat

5. SEAQ-PO-PrMA-01 - Procedura operațională privind elaborarea și aprobarea planurilor de învățământscanat

6. SEAQ-PO-Pr.MA-02 – Procedura operațională privind elaborarea şi aprobarea statelor de funcții

 

III.a. Proceduri generale/administrative

III.a3. SEAQ-PA-U.05 - Procedura privind primirea donaţiilor de cărţi şi reviste în Biblioteca Universităţii din Oradea - PDF/DOC

 

III.b. Proceduri de evaluare

 

III.b2. SEAQ-PE-U.02 - Procedura pentru evaluarea si asigurarea calitatii cadrelor didactice si a disciplinelor de studiu

III.b3. SEAQ-PE-U.03 - Procedura privind infiintarea, evaluarea si ierarhizarea centrelor de cercetare

III.b4. SEAQ-PE-U.04 - Procedura privind infiintarea si evaluarea laboratoarelor didactice, anexă

III.b5. SEAQ-PE-SD-U.01 - Procedura pentru evaluarea studentilor-doctoranzi

 

III.c. Proceduri de lucru

III.c1. SEAQ-PL-U.02 - Procedura pentru elaborarea si aprobarea planurilor de invatamant PDF/DOC

III.c3. SEAQ-PL-U.04 - Procedura privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor

III.c4. SEAQ-PL-U.05 - Procedura de acordare de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat

III.c5. SEAQ-PL-U.06 - Procedura privind accederea studentilor la finantarea de la bugetul statului

III.c7. SEAQ-PL-U.08 - Procedura pentru obţinerea scrisorii de acceptare la studii de licenţă, masterat, rezidenţiat şi doctorat a cetăţenilor străini din state terţe UE, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4

III.c8. SEAQ-PL-U.17 - Procedura pentru recunoasterea creditelor obtinute in alte institutii de invatamant superior prin mobilitati de scurta durata

III.c9. SEAQ-PL-U.09 - Procedura pentru acordarea gradatiei de merit

III.c10. SEAQ-PL-U.10 - Procedura privind monitorizarea mobilității definitive a studenților scanat/DOC

III.c11. SEAQ-PL-U.11 - Procedura privind elaborarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli, anexa 1, anexa 1aanexa 1banexa 2anexa 3anexa 3aanexa 3banexa 4anexa 4aanexa 5anexa 6anexa 7anexa 8anexa 9anexa 10

III.c12. SEAQ-PL-U.12 - Procedura pentru refacerea disciplinelor din programul de studii al studentilor

III.c14. SEAQ-PL-U.14 Procedura privind implementarea Programului Erasmus+, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 6, anexa 7

III.c15. SEAQ-PL-U.15 - Procedura pentru desemnarea modalitatii de alegere a rectorului

III.c16. SEAQ-PL-SD.01 - Procedura de lucru a Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

III.c18. SEAQ-PL-CCD-U.01 - Procedura de lucru a Comisiei de Analiza Disciplinara a Cadrelor Didactice

III.c19. SEAQ-PL-U.16 - Procedura pentru alocarea veniturilor la facultăţi pentru recunoaşterea rezultatelor de excelenţă în cercetare, anexa 1

III.c20. SEAQ-PL-U.18 - Procedura de brevetare/înregistrare a unei invenții sau mărci ale căror autori sunt persoane angajate la Universitatea din Oradea

III.c21. Procedură de lucru a Comisiei de Etică a Cercetării la Universitatea din Oradea (CEC-UO)

III.c22. Procedura de lucru privind înregistrarea și evidența rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare-inovare și înregistrarea acestora în evidențele financiar contabile

III.c23. SEAQ-PL-BPPCDI-F.01 - Procedura pentru selectarea potenţialilor parteneri în cadrul proiectelor finanţate POCU

 

III.d. Proceduri ale Directiei Economice

III.d1. SEAQ-PL-DE-U.01 - Procedura privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului și privind circuitul documentelor în cazul predării/primirii, înființării/desființării gestiunilor

III.d2. SEAQ-PL-DE-U.02 - Procedura privind asigurarea controlului intern in cadrul Departamentului Financiar-Contabil

III.d3. SEAQ-PL-DE-U.03 - Procedura privind intocmirea si completarea Registrului general de evidenta a salariatilor

III.d4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al UO pentru 2015BVC UO 2016

III.d5. SEAQ-PL-DE-U.05 - Procedura privind acordarea avansurilor, înregistrarea sponsorizărilor/donațiilor, evidența angajamentelor, evidența clienților

 

III.e. Proceduri ale Directiei General-Administrative

III.e1. SEAQ-PL-DGA-U.01 - Procedura privind achizitiile publice

III.e2. SEAQ-PL-DGA-U.02 - Procedura privind receptia lucrarilor de constructii

III.e3. SEAQ-PL-DGA-U.03 - Procedura privind inchirierea bunurilor imobile disponibile temporar

III.e4. SEAQ-PL-DGA-U.04 - Procedura privind desfasurarea activitatii in cadrul fondului cinegetic denumit Pietroasa

III.e5. SEAQ-PL-DGA-U.05 - Procedura privind recepţia bunurilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale) și serviciilor

 

III.f. Proceduri ale Departamentului de IDIFR

III.f1. SEAQ-PL-IDIFR-U.01 - Procedura pentru monitorizarea planurilor de invatamant pentru programele de studiu ID

III.f2. SEAQ-PL-IDIFR.02 - Procedura privind actualizarea periodica a materialelor de studiu pentru ID si IFR

III.f3. SEAQ-PL-IDIFR.03 - Procedura pentru instruirea si perfectionarea intregului personal implicat in programele ID-IFR

III.f4. SEAQ-PL-IDIFR.04 - Procedura pentru evaluarea periodica a performantelor cadrelor didactice din sistemul ID-IFR

III.f5. SEAQ-PL-IDIFR.05 - Procedura pentru monitorizarea sistemului tutorial ID, a activitatilor aplicative IFR si a celor de comunicare bidirectionala in sistemul ID-IFR

III.f6. SEAQ-PL-IDIFR.06 - Procedura pentru monitorizarea planurilor de invatamant pentru programele de studiu IFR

 

III.g. Proceduri ale Departamentului pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului Didactic

III.g1. SEAQ-DPPPD-PL-U.01 - Procedura de inscriere, desfasurare, finalizare si certificare a programului de studii psihopedagogice al DPPPD, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 6, anexa 7, anexa 8

 

IV. REGLEMENTARI ALE COMISIILOR SENATULUI UNIVERSITAR

IV.1. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii din Oradea

IV.2. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Buget-Finante a Senatului Universitatii din Oradea

IV.3. Procedura de lucru a Comisiei de Buget-Finante a Senatului Universitatii din Oradea

IV.4. Procedura de lucru a Consiliului Cercetarii

IV.5. SEAQ PL–CEAQ–U.01 - Procedura de lucru a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Senatului Universităţii din Oradea, anexe

IV.6. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Invatamant a Senatului Universitatii din Oradea

IV.7. Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Probleme Sociale si Studenti a Senatului Universitatii din Oradea

IV.8. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Relatii Academice Interne si Internationale a Senatului Universitatii din Oradea

IV.9. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Strategie si Reforma a Senatului Universitatii din Oradea

IV.10. Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Valorificarea si Administrarea Patrimoniului a Senatului Universitatii din Oradea

IV.11. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de Monitorizare, Coordonare si Indrumare Metodologica a Dezvoltarii Sistemului de Control Managerial Intern a Senatului Universitatii din Oradea

IV.12. SEAQ-SU–PC.01 - Procedura privind controlul activităţii Rectorului, a Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive de către Senatul Universităţii din Oradea

 

 

V. REGLEMENTARI ALE CONSILIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

V.1. Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie

V.2. SEAQ-CA-PL-U.01 - Procedura de lucru a Consiliului Academic

V.3. SEAQ-CA-PL-U.02 - Procedura de lucru a Consiliului CDI

V.4. SEAQ-CA-PL-U.03 - Procedura de lucru a Consiliului Resurse Materiale si Patrimoniu

V.5. SEAQ-CA-PL-U.04 - Procedura de lucru a Consiliului Resurse Financiare

V.6. SEAQ-CA-PL-U.05 - Procedura de lucru a Consiliului Servicii Studentesti si Sociale

V.7. SEAQ-CA-PL-U.06 - Procedura de lucru a Consiliului Calitatii

V.8. Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern C-SCMI

V.9. SEAQ-REG-Pr.MA-01 –  Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, valabil începând cu anul universitar 2016-2017

 

VI. REGLEMENTĂRI ALE SERVICIULUI MANAGEMENT INTEGRAT IT

VI.1. Regulament SMIIT

VI.2. Politica securitate Campus UO

VI.3. Politica de securitate a UO

VI.4. Plan de Securitate în utilizarea RIC ale UO

VI.5. Ghid de norme etice privind utilizarea Office 365

VI.6. Anexa 1 - regulament de utilizare a RIC

VI.7. Anexa 2 - regulamente privind confidentialitatea serviciilor informatice si de comunicatii

VI.8. Anexa 3 - regulament de acces la reţeaua de comunicaţii

VI.9. Anexa 4 - regulament de acces administrativ

VI.10. Anexa 5 - regulament privind accesul fizic la RIC

VI.11. Anexa 6 - regulament de tratare a incidentelor de securitate

VI.12. Anexa 7 - regulament de monitorizare a resurselor informatice şi de comunicaţii

VI.13. Anexa 8 - regulament pentru detectarea accesului neautorizat

VI.14. Anexa 9 - regulament privind crearea şi utilizarea copiilor de siguranţă

VI.15. Anexa 10 - regulament de securizare a serverelor

VI.16. Anexa 11 - regulament de utilizare a reţelei Internet şi Intranet

VI.17. Anexa 12 - regulament privind configurarea sistemelor informatice pentru acces la reţeaua de comunicaţii

VI.18. Anexa 13 - regulament privind parolele de acces

VI.19. Anexa 14 - regulament de administrare a conturilor de email

VI.20. Anexa 15 - regulament privind sistemul de mesagerie electronică

VI.21. Anexa 16 - regulament privind detectarea viruşilor

VI.22. Anexa 17 - procedură pentru alocarea unei adrese de email

 

VII. REGLEMENTARI / PROCEDURI IN CURS DE ELABORARE